Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 4 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 4 - Strona 3

Strona 3 z 3
(Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 15).”; 3) w pkt 132 (decyzja Komisji 2006/968/WE) w części 1.2 rozdziału I w załączniku I dodaje się, co następuje: „ , zmieniona: — 32008 D 0337: decyzją Komisji 2008/337/WE z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 33).”; 4) po punkcie 143 (decyzja Komisji 2006/28/WE) w części 1.2 rozdziału I w załączniku I wprowadza się punkt w brzmieniu: „144. 32008 D 0654: decyzja Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 56).”; 5) po pkt 40 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007) w części 3.2 rozdziału I w załączniku I wprowadza się punkt w brzmieniu: „41. 32008 R 0737: rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wyznaczające wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. chorób skorupiaków, wścieklizny i gruźlicy bydła, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. wścieklizny i gruźlicy bydła oraz zmie­ niające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 29). Akt ten ma zastosowanie do Islandii w odniesieniu do obszarów, o których mowa w ust. 2 części wprowa­ dzającej.”; 6) w pkt 16 (rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 6.1 rozdziału I w załącz­ niku I dodaje się, co następuje: „zmieniona: — 32008 R 1019: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1019/2008 z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 7).”; 7) w pkt 17 (rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 6.1 rozdziału I w załącz­ niku I dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 1020: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 8).”;


10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/7

8) w pkt 53 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005) w części 6.2 rozdziału I w załączniku I dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 1022: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1022/2008 z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 18), — 32008 R 1250: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1250/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 31).”; 9) w pkt 55 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005) w części 6.2 rozdziału I w załączniku I dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 1020: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 8), — 32008 R 1023: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1023/2008 z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 21).”; 10) w pkt 31j (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) rozdziału II w załączniku I do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 0301: rozporządzeniem Rady (WE) nr 301/2008 z dnia 17 marca 2008 r. (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 85), — 32008 R 1029: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1029/2008 z dnia 20 października 2008 r. (Dz.U. L 278 z 21.10.2008, s. 6).”; 11) po pkt 31o (rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009) rozdziału II w załączniku I wprowadza się punkt w brzmieniu: „31n. 32008 D 0654: decyzja Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 56).”; 12) w pkt 54zzzh (rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) rozdziału XII w załączniku II dodaje się, co następuje: „zmieniona: — 32008 R 1019: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1019/2008 z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 7).”; 13) w pkt 54zzzi (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) rozdziału XII w załączniku II dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 0301: rozporządzeniem Rady (WE) nr 301/2008 z dnia 17 marca 2008 r. (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 85), — 32008 R 1029: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1029/2008 z dnia 20 października 2008 r. (Dz.U. L 278 z 21.10.2008, s. 6).”; 14) po pkt 54zzzzd (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE) rozdziału XII w załączniku II wprowadza się punkt w brzmieniu: „54zzzze. 32008 D 0654: decyzja Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 56).”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 4 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 33 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 31 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 30 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 29 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 28 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 27 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 26 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 25 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 24 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 23 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 20 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 19 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 18 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 17 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 16 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 13 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 11 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 10 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 8 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 1 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.