Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 41

1.5.7. 51.

1.5.8. 52.

1.5.9. 53.

(15) Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8. Dyrektywa ta jest kodyfikacją dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r., która została włączona do Porozumienia EOG w pkt 1 lit. f) załącznika XX. Zob. Raport w sprawie postępu w dziedzinie biopaliw COM(2006) 845 wersja ostateczna, wydany przez Komisję Europejską. 16) Zob. Raport w sprawie postępu w dziedzinie biopaliw COM(2006) 845 wersja ostateczna, wydany przez Komisję Europejską. ( 17) COM(2008) 19 wersja ostateczna. Po przyjęciu dyrektywy przez Parlament Europejski i Radę Urząd zastosuje kryteria zrównoważo­ ( nego rozwoju w ostatecznej wersji tekstu. (18) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1), dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją nr 2455/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 331 z 15.12.2001, s. 1). Szczególnie art. 4 ust. 7, w którym określono kryteria dotyczące nowych zmian części wód. Dyrektywa 2000/60/WE i decyzja nr 2455/2001/WE zostały włączone do Porozumienia EOG w pkt 13 lit. c) a) załącznika XX. 19) Dz.U. L 52 z 21.2.2004, s. 50, włączona do Porozumienia EOG w pkt 24 załącznika IV. ( 20) COM(2006) 545 wersja ostateczna. ( (21) Gospodarowanie odpadami obejmuje ich ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk. (22) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1.


10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/11

1.5.10. P o m o c n a r e l o k a c j ę p r z e d s i ę b i o r s t w 54. Ten rodzaj pomocy inwestycyjnej ma na celu zachęcenie poszczególnych przedsiębiorstw do przeciwdziałania negatywnym skutkom zewnętrznym poprzez relokację przedsiębiorstw wytwarzających znaczne zanieczysz­ czenia do obszarów, gdzie takie zanieczyszczenia będą miały mniej szkodliwy wpływ na środowisko, tj. koszty zewnętrzne będą niższe. Zgodnie z zasadą ostrożności niniejsze wytyczne umożliwiają udzielanie pomocy na relokację przedsiębiorstw o wysokim stopniu ryzyka zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (23) (»dyrektywa Seveso II«) (24). Na podstawie dotychczasowych wypadków widać, jak ważna jest lokalizacja zakładu objętego dyrektywą Seveso II, zarówno z uwagi na zapobieganie awariom, jak i ograniczenie ich konsekwencji dla ludzi i środowiska. Pomoc państwa może być zatem uzasadniona, jeśli przyczyny relokacji są związane z ochroną środowiska. Aby uniknąć przyznawania pomocy na relokację z innych przyczyn, wymagana jest decyzja administracyjna lub sądowa właściwych organów administracji publicznej lub umowa między właściwym organem administracji publicznej a przedsiębiorstwem w sprawie jego relokacji. Koszty kwalifikowalne muszą uwzględniać wszelkie korzyści, jakie przedsiębiorstwo może odnieść w związku z relokacją.

1.5.11. P o m o c z w i ą z a n a z p r o g r a m a m i h a n d l u u p r a w n i e n i a m i 55. Programy handlu uprawnieniami mogą wiązać się z pomocą państwa w różny sposób, np. kiedy państwo EFTA przyznaje uprawnienia i ulgi poniżej ich wartości rynkowej i jest to faktycznie działanie państwa EFTA. Ten rodzaj pomocy można zastosować, aby zniwelować negatywne skutki zewnętrzne poprzez umożliwienie wpro­ wadzenia działających na zasadach rynkowych instrumentów służących osiąganiu celów w zakresie ochrony środowiska. Jeśli całkowita liczba uprawnień przyznanych przez państwo EFTA jest niższa niż spodziewane całkowite zapotrzebowanie przedsiębiorstw, ogólny wpływ na ochronę środowiska będzie pozytywny. Na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, jeśli przyznane uprawnienia nie pokrywają całego przewidywanego zapotrzebowania, dane przedsiębiorstwo musi ograniczyć zanieczyszczenia, przyczyniając się w ten sposób do poprawy ochrony środowiska, albo kupić dodatkowe uprawnienia, płacąc w ten sposób za swoje zanieczysz­ czenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.