Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 41

W związku z celem ograniczenia zakłóceń konkurencji nie można pozwolić na nadmierny przydział uprawnień oraz należy poczynić starania, aby uniknąć zbyt wysokich barier wejścia na rynek. Kryteria określone w pkt 55 stanowią podstawę dokonywanej przez Urząd oceny sytuacji w okresie handlu uprawnieniami trwającym do dnia 31 grudnia 2012 r. Jeśli chodzi o sytuacje w kolejnym okresie handlu uprawnieniami, Urząd oceni środki pomocy pod kątem ich konieczności i proporcjonalności.


56.

1.5.12. P o m o c w p o s t a c i u l g l u b z w o l n i e ń z p o d a t k ó w n a o c h r o n ę ś r o d o w i s k a 57. Ulgi i zwolnienia z podatków na ochronę środowiska dotyczące niektórych sektorów lub kategorii przedsię­ biorstw mogą umożliwić przyjęcie wyższych podatków dla innych przedsiębiorstw, poprawiając w ten sposób ogólny poziom internalizacji kosztów i zachęcając do większej ochrony środowiska. Ten rodzaj pomocy może być zatem konieczny, aby pośrednio zniwelować negatywne skutki zewnętrzne poprzez ułatwienie wprowa­ dzenia lub utrzymania stosunkowo wysokich krajowych podatków na ochronę środowiska. Aby pomoc była zgodna z Porozumieniem EOG, należy wykazać, że ulgi i zwolnienia są konieczne dla wszystkich proponowa­ nych kategorii beneficjentów i że są proporcjonalne. Przyjmuje się, że pomoc spełnia te warunki, jeśli benefi­ cjenci płacą podatek równy co najmniej minimum wspólnotowemu przewidzianemu w ewentualnej odpowied­ niej dyrektywie (25). W przeciwnym wypadku ocena konieczności pomocy będzie zależeć od stopnia, w jakim podatek krajowy wpływa na koszty produkcji oraz od możliwości przerzucenia podatku na konsumentów i zmniejszenia marży zysku. Proporcjonalność będzie z kolei zależeć od tego, do jakiego stopnia beneficjenci mogą jeszcze ograniczyć zużycie lub emisję, zapłacić część podatku krajowego lub zawrzeć porozumienia dotyczące ochrony środowiska, mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń (26). Zakres stosowania i definicje Zakres stosowania wytycznych Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do pomocy państwa na ochronę środowiska. Będą one stosowane zgodnie z polityką EOG w zakresie pomocy państwa, innymi postanowieniami Porozumienia EOG oraz prawodawstwem przyjętym na mocy tego Porozumienia. Będą one również dotyczyły prawodawstwa niewłączonego do Porozu­ mienia EOG (27). Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do pomocy (28) na wsparcie ochrony środowiska we wszystkich sektorach objętych Porozumieniem EOG. Mają one także zastosowanie do sektorów podlegających szczególnym zasadom EOG w zakresie pomocy państwa (hutnictwo żelaza i stali, budownictwo okrętowe, przemysł motoryzacyjny, sektor włókien syntetycznych, transport i węgiel), o ile takie szczególne zasady nie stanowią inaczej.

Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13. Dyrektywa ta została włączona do Porozumienia EOG w pkt 23 lit. a) załącznika XX. Zob. pkt 10 powyżej. Komisja może zmienić swoje podejście do tego rodzaju pomocy po zmianach do dyrektywy 2003/96/WE. Zob. pkt 10 powyżej. Niniejsze wytyczne nie zajmują się pojęciem pomocy państwa, którego źródłem jest art. 87 ust. 1 Traktatu WE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji.

2. 2.1. 58.

59.

(23) (24) (25) (26) (27) (28)

L 144/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

60.

Niniejsze wytyczne nie obejmują projektowania i produkcji ekologicznych produktów, maszyn lub środków transportu, których eksploatacja zakłada pochłanianie mniejszych ilości zasobów naturalnych, ani działań podej­ mowanych w ramach zakładów lub innych jednostek produkcyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa lub higieny pracy. Handel produktami rolnymi, rybami i innymi produktami morskimi w większości nie wchodzi w zakres Poro­ zumienia EOG (29). Ze względu na to, że Urząd nie jest właściwy do badania środków pomocy na ochronę środowiska, które wykraczają poza zakres Porozumienia EOG, niniejszych wytycznych nie stosuje się do tych środków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.