Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 41

61.

62.

63.

64.

65.

66. 67.

68.

69.

(29) Zob. art. 8 ust. 3 Porozumienia EOG. (30) Dz.U. L 228 z 9.9.1996, s. 1, włączona do Porozumienia EOG w załączniku XIII. (31) Przepisy proceduralne i materialne w dziedzinie pomocy państwa – Wytyczne w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG i art. 1 części I Protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd w dniu 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1, w Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, s. 1 (»Wytyczne w sprawie pomocy państwa«). Część Wytycznych w sprawie pomocy państwa dotycząca dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną nie została jeszcze opublikowana, ale jest dostępna na stronie internetowej Urzędu: www.eftasurv.int 32) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 20, włączone do Porozumienia EOG w załączniku XV. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia ( w sprawie wyłączeń grupowych, obejmującego również pomoc szkoleniową, zastosowanie będzie miało to właśnie rozporządzenie. (33) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 33, włączone do Porozumienia EOG w załączniku XV. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, obejmującego również pomoc dla MŚP, zastosowanie będzie miało to właśnie rozporządzenie. (34) Dz.U. L 139 z 25.5.2006, Suplement EOG nr 25 z 25.5.2006. 35) Zob. wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla ( COM(2008) 18 wersja ostateczna.


10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/13

Porozumienia EOG lub kwalifikować się do pomocy jako ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania na warunkach określonych w art. 61 ust. 3 lit. b) Porozumienia EOG i pkt 147 wytycznych. 2.2. 70. Definicje Do celów niniejszych wytycznych stosuje się następujące definicje: 1) »ochrona środowiska« oznacza każde działanie zmierzające do naprawienia wyrządzonej szkody lub zapo­ biegające wyrządzeniu szkody fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym poprzez działalność benefi­ cjenta, działanie zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takiej szkody bądź zachęcające do bardziej efektywnego korzystania z zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i korzystanie z odnawialnych źródeł energii (36); 2) »środki służące oszczędzaniu energii« oznaczają działania umożliwiające przedsiębiorstwom w szczególności zmniejszenie zużycia energii w cyklu produkcyjnym; 3) »norma wspólnotowa« oznacza: (i) obowiązkową normę wspólnotową określającą poziom, jaki należy osiągnąć w zakresie ochrony środo­ wiska przez pojedyncze przedsiębiorstwo (37); lub (ii) obowiązek na mocy dyrektywy 2008/1/WE (38) odnoszący się do stosowania najlepszych dostępnych technik zgodnie z najnowszymi odpowiednimi informacjami publikowanymi przez Komisję zgodnie z art. 17 ust. 2 tej dyrektywy; 4) »innowacja ekologiczna« oznacza wszystkie rodzaje działań innowacyjnych, których celem lub wynikiem jest znaczna poprawa ochrony środowiska. Do innowacji ekologicznych zalicza się nowe procesy produkcji, nowe produkty lub usługi, nowe metody zarządzania lub prowadzenia działalności, których zastosowanie lub wykorzystanie może zapobiec zagrożeniom dla środowiska, zanieczyszczeniom i innym negatywnym skutkom wykorzystywania surowców lub znacznie je ograniczyć przez czas realizacji tych działań; Za innowacje nie uważa się: (i) niewielkich zmian lub ulepszeń; (ii) zwiększenia mocy produkcyjnych lub usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo podobnych do obecnie stosowanych; (iii) zmian w zakresie praktyk handlowych, organizacji miejsca pracy lub stosunków zewnętrznych opar­ tych na metodach organizacyjnych, z których przedsiębiorstwo już korzysta; (iv) zmian strategii zarządzania; (v) połączeń ani przejęć; (vi) zaprzestania stosowania danego procesu; (vii) prostego zastąpienia lub podwyższenia kapitału; (viii) zmian wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkow­ nika, regularnych zmian sezonowych i innych zmian cyklicznych; (ix) obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami; 5) »odnawialne źródła energii« oznaczają następujące odnawialne niekopalne źródła energii: energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, pływów morskich, energię wytwarzaną przez elektrownie wodne, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu ze składowisk odpadów, gazu z oczyszczalni ścieków i biogazu; 6) »biomasa« oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych; 7) »biopaliwa« oznaczają paliwa płynne lub gazowe wytwarzane z biomasy i stosowane w transporcie; 8) »biopaliwa proekologiczne« oznaczają biopaliwa spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 15 wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stoso­ wania energii ze źródeł odnawialnych (39); 9) »energia ze źródeł odnawialnych« oznacza energię produkowaną w zakładach korzystających wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, jak również pewien odsetek energii, wyrażony jako wartość opałowa, wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w elektrowniach hybrydowych wykorzystujących także tradycyjne źródła energii, w tym odnawialną energię elektryczną wykorzystywaną do pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych, z wyłączeniem energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach szczytowopompowych;

(36) Zob.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.