Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 41

Pomoc na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm wspólnotowych Pomoc na osiągnięcie zgodności z nowymi normami wspólnotowymi podwyższającymi poziom ochrony środo­ wiska, które nie weszły jeszcze w życie, jest uznawana za zgodną z Porozumieniem EOG w rozumieniu art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG, jeśli normy wspólnotowe zostały przyjęte, a inwestycja zostanie zrealizowana i zakończona przynajmniej jeden rok przed ich wejściem w życie. Intensywność pomocy

85.


86.

3.1.3. 87.

88.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 25 % dla małych przedsiębiorstw, 20 % dla średnich przedsiębiorstw i 15 % dla dużych przedsiębiorstw, jeśli jej realizacja i zakończenie następuje wcześniej niż trzy lata przed dniem obowiązkowej transpozycji lub datą wejścia w życie. Intensywność pomocy wynosi 20 % dla małych przedsię­ biorstw, 15 % dla średnich przedsiębiorstw i 10 % dla dużych przedsiębiorstw, jeśli jej realizacja i zakończenie następuje nie później niż rok i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem obowiązkowej transpozycji lub datą wejścia w życie.

Intensywność pomocy na wcześniejsze dostosowanie do norm wspólnotowych, gdy reali­ zacja i zakończenie następuje w niżej wymienionych terminach:

wcześniej niż trzy lata przed datą wejścia norm w życie Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Koszty kwalifikowalne 89. 25 % 20 % 15 %

nie później niż rok i nie wcześniej niż trzy lata przed datą wejścia norm w życie 20 % 15 % 10 %

Koszty kwalifikowalne muszą ograniczać się do dodatkowych kosztów inwestycji, niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wymaganego przez normy wspólnotowe w porównaniu z obecnym poziomem ochrony środowiska wymaganym przed wejściem tych norm w życie.

L 144/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

90. 3.1.4. 91.

Koszty kwalifikowalne pomniejsza się o wszelkie korzyści i koszty operacyjne związane z dodatkową inwestycją i pojawiające się w ciągu pierwszych pięciu lat eksploatacji inwestycji zgodnie z zapisem w pkt 81–83. Pomoc na badania środowiska Pomoc dla przedsiębiorstw na badania bezpośrednio związane z inwestycjami mającymi na celu spełnienie norm zgodnie z warunkami określonymi w sekcji 3.1.1, oszczędzanie energii zgodnie z warunkami określonymi w sekcji 3.1.5 oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w sekcji 3.1.6 będzie uznana za zgodną z Porozumieniem EOG w rozumieniu art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym rozdziale. Ma to również zastosowanie w przypadku gdy – w następstwie wniosków z badania przygotowawczego – badana inwestycja nie zostanie zrealizowana. Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów badania. Jeżeli badanie przeprowadza się na rzecz MŚP, intensywność pomocy można zwiększyć o 10 punktów procen­ towych w przypadku średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsię­ biorstw, zgodnie z tabelą.

Badania środowiska

92. 93.

Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa 3.1.5. 94. Pomoc na oszczędzanie energii

70 % 60 % 50 %

Pomoc inwestycyjna lub operacyjna pozwalająca przedsiębiorstwom na oszczędzanie energii będzie uznana za zgodną z Porozumieniem EOG w rozumieniu art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG, o ile spełnione są niżej wymienione warunki.

3.1.5.1. P o m o c i n w e s t y c y j n a Intensywność pomocy 95. 96. Intensywność pomocy nie może przekraczać 60 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji. W przypadku gdy pomoc inwestycyjna na oszczędzanie energii przyznawana jest MŚP, istnieje możliwość zwiększenia intensywności pomocy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw zgodnie z poniższą tabelą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.