Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 41

2.

1.1. 3.

1.2. 5.

(1) Wytyczne te odpowiadają wytycznym wspólnotowym państwa na ochronę środowiska naturalnego, które zostały przyjęte w dniu 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. C 82 z 1.4.2008, s. 1). (2) COM(2005) 107 wersja ostateczna.

L 144/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

Tło polityczne obecnych wytycznych stanowi również decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (3) (zwany dalej szóstym programem działań w zakresie środowiska naturalnego), który został włączony do Porozumienia EOG na podstawie art. 3 pkt 7 lit. d) Protokołu 31 i który określa priorytetowe obszary działań na rzecz ochrony środowiska (4). 6. Zasadniczym celem kontroli pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska jest zadbanie o to, by w wyniku przyznanej pomocy państwa wzrósł poziom ochrony środowiska, co nie byłoby możliwe bez przyznanej pomocy, a także o to, by pozytywne skutki pomocy przeważały nad jej skutkami negatywnymi pod względem zakłócania konkurencji, z uwzględnieniem zasady »zanieczyszczający płaci«, ustanowionej na mocy art. 73 Porozumienia EOG. Działalność gospodarcza może szkodzić środowisku nie tylko poprzez zanieczyszczenia. W niektórych przy­ padkach bez interwencji rządowej przedsiębiorstwa mogą unikać ponoszenia pełnych kosztów szkodliwych dla środowiska skutków swojej działalności. W rezultacie zasoby nie są rozdzielane w sposób efektywny, ponieważ (negatywne) zewnętrzne skutki zanieczyszczeń nie są uwzględniane przez przedsiębiorstwo, lecz odczuwane przez całe społeczeństwo. Zgodnie z zasadą »zanieczyszczający płaci« rozwiązaniem problemu negatywnych skutków zewnętrznych jest zadbanie o to, by zanieczyszczający płacił za wygenerowane przez siebie zanieczyszczenia, co oznacza pełną internalizację kosztów ochrony środowiska przez zanieczyszczającego. Ma to na celu pełne odzwierciedlenie faktycznych kosztów społecznych działalności gospodarczej w prywatnych kosztach ponoszonych przez przed­ siebiorcę. Dzięki pełnemu wprowadzeniu w życie zasady »zanieczyszczający płaci« udałoby się więc skorygować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Zasadę »zanieczyszczający płaci« można wprowadzić w życie poprzez ustanowienie obowiązkowych norm ochrony środowiska lub poprzez instrumenty działające na zasa­ dach rynkowych (5). Niektóre z tych ostatnich mogą obejmować przyznawanie pomocy państwa wszystkim lub wybranym przedsiębiorstwom będącym ich przedmiotem. Mimo że stosowanie zasady »zanieczyszczający płaci« podlega obecnie pewnym ograniczeniom, ta niedosonałość prawna nie powinna przeszkadzać państwom EFTA w nakładaniu wymagań w zakresie ochrony środowiska surowszych od wymagań wspólnotowych (6) i w jak największym ograniczaniu negatywnych skutków zewnętrz­ nych. Aby podnieść poziom ochrony środowiska, państwa EFTA mogą wykorzystywać pomoc państwa jako zachętę dla poszczególnych przedsiębiorstw i w ten sposób osiągnąć wyższy poziom ochrony środowiska, niż wymagają tego normy wspólnotowe lub gdy takie normy nie istnieją. Mogą również ustanowić surowsze normy krajowe lub wprowadzić podatki na ochronę środowiska, które będą wyższe, niż wymagają tego normy wspólnotowe, lub – w przypadku braku przepisów wspólnotowych w tym zakresie – wykorzystać system podatków na ochronę środowiska w celu jednostronnego stosowania zasady »zanieczyszczający płaci«. Zgodnie ze Wspólnotowymi wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego pomoc państwa wykraczająca poza normy wspólnotowe może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, jeżeli spełnia określone warunki. Również pomoc w postaci ulg i zwolnień od zharmonizowanych podatków wspólnotowych może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, jeżeli spełnia określone warunki.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.