Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 41

3 lit. b) Porozumienia EOG, o ile spełnione są następujące warunki: a) wniosek w sprawie pomocy dotyczy projektu, który jest szczególny i ma jasno określone warunki realizacji, w tym uczestników, cele, rezultaty oraz sposób osiągnięcia celów i rezultatów. Urząd może również uznać za projekt grupę projektów; b) projekt musi stanowić przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania: projekt musi mieć konkretny, godny naśladowania i rozpoznawalny wkład w interes EOG w zakresie ochrony środowiska, np. odgrywając istotną rolę w ramach strategii ochrony środowiska EOG lub Unii Europejskiej. Korzyść uzyskana dzięki osiągnięciu celu projektu nie może ograniczać się do państwa członkowskiego lub państw EFTA realizujących projekt, lecz musi obejmować cały EOG. Projekt musi wnosić istotny wkład w osiągnięcie celów EOG lub Wspólnoty. Fakt realizowania projektu przez przedsiębiorstwa w różnych państwach EFTA nie jest wystar­ czający; c) pomoc jest konieczna i zachęca do realizacji projektu, który musi wiązać się z wysokim stopniem ryzyka; d) projekt ma duże znaczenie z uwagi na jego rozmiar: musi być znaczący pod względem rozmiaru i mieć istotny pozytywny wpływ na środowisko.


L 144/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

148.

Aby umożliwić Urzędowi odpowiednią ocenę takich projektów, wspólne europejskie zainteresowanie musi mieć wymiar praktyczny: przykładowo należy wykazać, że projekt skutkuje osiągnięciem znacznego postępu w zakresie osiągania szczególnych celów EOG lub Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska. Urząd będzie przychylniej rozpatrywać zgłoszone projekty, jeśli beneficjent będzie wnosił do nich istotny wkład własny. Podobnie przychylniej rozpatrywać będzie projekty, w które zaangażowane będą przedsiębiorstwa ze znacznej liczby państw EFTA. Gdy pomoc uznawana jest za zgodną z Porozumieniem EOG w rozumieniu art. 61 ust. 3 lit. b) Porozumienia EOG, Urząd może zatwierdzić wyższe stawki pomocy niż określone w niniejszych wytycznych. Pomoc w postaci ulg lub zwolnień podatkowych w odniesieniu do podatków na ochronę środowiska Pomoc w postaci ulg lub zwolnień podatkowych w odniesieniu do podatków na ochronę środowiska będzie uznana za zgodną z Porozumieniem EOG w rozumieniu art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG, o ile przyczynia się co najmniej pośrednio do poprawy poziomu ochrony środowiska, a zwolnienia lub ulgi podatkowe nie podważają ogólnego celu pomocy. Ulgi lub zwolnienia podatkowe w odniesieniu do podatków odpowiadających podatkom zharmonizowanym we Wspólnocie, szczególnie podatkom zharmonizowanym na mocy dyrektywy 2003/96/WE, mogą zostać zatwier­ dzone zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG, jeżeli są zgodne z odpowiednimi, mającymi zastosowanie przepi­ sami prawodawstwa wspólnotowego i spełniają ograniczenia i warunki w nich przewidziane (60). Pomoc w postaci ulg lub zwolnień podatkowych w odniesieniu do podatków odpowiadających podatkom na ochronę środowiska zharmonizowanym we Wspólnocie uważa się za zgodną z Porozumieniem EOG w rozumieniu art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG przez okres dziesięciu lat, o ile beneficjent odprowadza podatek odpowiadający wysokości równej co najmniej minimalnemu poziomowi podatku wspólnotowego okre­ ślonemu w odpowiedniej dyrektywie (61). Pomoc w postaci ulg lub zwolnień podatkowych w odniesieniu do podatków na ochronę środowiska innych niż te, o których mowa w pkt 153 (62), uważa się za zgodną z Porozumieniem EOG w rozumieniu art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG przez okres dziesięciu lat, o ile spełnione są warunki określone w pkt 155–159. Analizując programy podatkowe zawierające elementy pomocy państwa w postaci ulg lub zwolnień z takich podatków, Urząd zbada przede wszystkim konieczność i proporcjonalność pomocy oraz jej skutki na poziomie danych sektorów gospodarczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.