Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 41

Pomocy na ochronę środowiska nie można kumulować z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeśli skutkiem takiej kumulacji byłaby intensywność pomocy o pułapie większym niż przewidziany w niniejszych wytycznych. Postanowienia końcowe Sprawozdania roczne Protokół 3 do Porozumienia o nadzorze i Trybunale i decyzja Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wdrożenia przepisów, o których mowa w art. 27 części II Protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i Trybunale nakłada na państwa EFTA obowiązek przedkładania Urzędowi sprawozdań rocznych. Oprócz wymogów określonych w tych przepisach, roczne sprawozdania dotyczące środków pomocy na ochronę środowiska muszą zawierać – w odniesieniu do każdego zatwierdzonego programu – następujące informacje dotyczące dużych przedsiębiorstw: — nazwy beneficjentów, — kwotę pomocy przypadającą na beneficjenta, — intensywność pomocy, — opis celu środka pomocy oraz rodzaju ochrony środowiska, jaki ma on propagować, — sektory działalności, w których realizowane są projekty objęte pomocą, — wyjaśnienie, w jaki sposób osiągnięto efekt zachęty, przede wszystkim z wykorzystaniem wskaźników i kryteriów, o których mowa w rozdziale 1.


7. 7.1. 192.

193.

194.

W przypadku zwolnień lub ulg podatkowych państwa EFTA muszą jedynie przedłożyć kopię lub kopie legislacji lub uregulowań prawnych będących podstawą pomocy, podać szczegóły dotyczące kategorii przedsiębiorstw korzystających z ulg lub zwolnień podatkowych oraz sektorów gospodarki, na które te zwolnienia i ulgi będą miały największy wpływ. Sprawozdania roczne są zamieszczane na stronie internetowej Urzędu. Przejrzystość Zdaniem Urzędu konieczne jest podjęcie dalszych kroków w celu poprawy przejrzystości pomocy państwa w EOG. W szczególności konieczne jest zapewnienie państwom EFTA, podmiotom gospodarczym, zaintereso­ wanym stronom oraz samemu Urzędowi łatwego dostępu do pełnego tekstu wszystkich odnośnych programów pomocy na ochronę środowiska. Można to łatwo osiągnąć poprzez utworzenie wzajemnie powiązanych stron internetowych. Z tego względu przy analizie programów pomocy na ochronę środowiska Urząd będzie systematycznie stawiać państwom EFTA wymóg publikowania w Internecie tekstu wszystkich ostatecznych wersji programów pomocy oraz przekazy­ wania Urzędowi adresu internetowego strony zawierającej taką publikację. Programu pomocy nie można reali­ zować przed zamieszczeniem takich informacji w Internecie. Monitorowanie i ocena Państwa EFTA są zobowiązane do zachowania szczegółowej dokumentacji dotyczącej wszystkich środków pomocy na ochronę środowiska. Dokumentacja ta musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do ustalenia, czy przestrzegano zasad dotyczących kosztów kwalifikowalnych oraz maksymalnych dopuszczalnych progów intensywności pomocy. Należy ją przechowywać przez 10 lat od dnia przyznania pomocy i przedstawić Urzę­ dowi na jego wniosek. Urząd zwróci się do państw EFTA o przedstawienie powyższych informacji, aby przeprowadzić ocenę niniej­ szych wytycznych po czterech latach od ich publikacji (72). Właściwe środki Na podstawie art. 1 ust. 1 części I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd niniejszym proponuje państwom EFTA następujące właściwe środki dotyczące istniejących w poszczególnych państwach programów pomocy na ochronę środowiska. Państwa EFTA powinny, w stosownych przypadkach, dokonać zmian w swoich programach, tak, aby były one zgodne z niniejszymi wytycznymi, w ciągu osiemnastu miesięcy od dnia ich przyjęcia, z następującymi wyjąt­ kami: (i) państwa EFTA powinny, w stosownych przypadkach, dokonać zmian w programach pomocy w postaci ulg lub zwolnień dotyczących podatków odpowiadających podatkom objętym dyrektywą 2003/96/WE przed dniem 31 grudnia 2012 r.; (ii) nowy próg dla projektów indywidualnych, o którym mowa w pkt 160, będzie miał zastosowanie od pierwszego dnia następującego po dniu przyjęcia niniejszych wytycznych przez Kolegium; (iii) obowiązek przedstawiania szczegółowych sprawozdań rocznych będzie miał zastosowanie do pomocy udzielonej w ramach istniejących programów pomocy począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.