Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 147 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3548) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 147 POZ 5

Strona 1 z 3
12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/5

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3548)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/327/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty oraz art. 29 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Gambia nie przedłożyła planu w zakresie kontroli pozos­ tałości w odniesieniu do akwakultury na 2009 r. Należy zatem skreślić odpowiedni wpis dotyczący Gambii w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE. Gambia została powiadomiona o tych zmianach. Inspekcja przeprowadzona przez Komisję w Indiach ujawniła poważne niedociągnięcia we wdrażaniu planu w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do mleka i miodu. Należy zatem skreślić wpisy dotyczące Indii odnoszące się do mleka i miodu w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE. Indie zostały powiadomione o tych zmianach. Republika Mołdowy przedłożyła Komisji plan w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do miodu. Ocena tego planu i dodatkowe informacje otrzymane przez Komisję zapewniają wystarczające gwarancje dotyczące tego planu w odniesieniu do miodu. Należy zatem ująć miód we wpisie dotyczącym Republiki Mołdowy w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii przedłożyła Komisji plan w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do świń, drobiu, akwakultury, jaj, zwierząt łownych i mleka. Ocena tego planu i dodatkowe infor­ macje otrzymane przez Komisję zapewniają wystarcza­ jące gwarancje dotyczące tego planu w odniesieniu do tych produktów. Produkty te powinny zatem zostać ujęte we wpisach dotyczących Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE. Singapur przedłożył Komisji plan w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do akwakultury. Ocena tego planu i dodatkowe informacje otrzymane przez Komisję zapewniają wystarczające gwarancje dotyczące tego planu w odniesieniu do produktów akwakultury. Należy zatem zmienić wpis dotyczący Singapuru w odniesieniu do akwakultury w załączniku do decyzji 2004/432/WE, skreślając przypis ograniczający przywóz do produktów rybnych wyprodukowanych z surowców akwakultury pochodzących z państw członkowskich UE lub z państw trzecich zatwierdzonych przez UE.

(5)

W dyrektywie 96/23/WE ustanowiono środki monitoro­ wania substancji i grup pozostałości wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Na mocy dyrektywy 96/23/WE ujęcie danego kraju i utrzymanie go w wykazach państw trzecich, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz zwierząt i produktów podstawowych pochodzenia zwierzęcego objętych tą dyrektywą, zależy od przedłożenia przez państwa trzecie, których to dotyczy, planu określającego oferowane przez nie gwarancje w odniesieniu do kontro­ lowania grup pozostałości i substancji wymienionych w tym załączniku. Plany te mają być uaktualniane na wniosek Komisji, zwłaszcza gdy niektóre kontrole wskażą na taką konieczność. W decyzji Komisji 2004/432/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (2) planów w zakresie kontroli pozostałości zatwierdzono plany w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do wymienionych w wykazie zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego, przedłożone przez niektóre państwa trzecie wymienione w załączniku do tej decyzji. Botswana przedłożyła Komisji plan w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do koniowatych. Ocena tego planu i dodatkowe informacje otrzymane przez Komisję zapewniają wystarczające gwarancje dotyczące tego planu w odniesieniu do koniowatych. Należy zatem ująć konio­ wate we wpisie dotyczącym Botswany w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 147 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L147 - 11 z 201012.6.2010

    Decyzja nr 1/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie dodania do załącznika 1 nowego rozdziału 17 dotyczącego dźwigów oraz w sprawie zmiany rozdziału 1 dotyczącego maszyn

  • Dz. U. L147 - 3 z 201012.6.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 504/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L147 - 1 z 201012.6.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 503/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.