Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 16

1.4.

1.5.

(1) Zgodnie z definicją zawartą w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 ostatnio zmieniony poprawką 4).

12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/3

2. 2.1.

WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI

Wniosek o udzielenie homologacji składa właściciel nazwy handlowej lub znaku towarowego, lub jego należycie upoważniony przedstawiciel. We wniosku należy określić:


2.1.1.

przeznaczenie urządzenia zgłoszonego do homologacji oraz czy może ono być stosowane w zespole dwóch świateł tego samego rodzaju/typu;

2.1.2.

w przypadku światła obrysowego górnego: czy wysyłane światło jest barwy białej czy czerwonej;

2.1.3.

w przypadku światła stopu kategorii S3 lub S4: czy światło jest przeznaczone do montażu na zewnątrz czy wewnątrz pojazdu (za tylną szybą);

2.1.4.

czy natężenie (światłość) światła wytwarzanego przez urządzenie jest stałe (kategoria R1, S1 lub S3) czy zmienne (kategoria R2, S2 lub S4).

2.1.5.

Wnioskodawca może umieścić we wniosku informację, że urządzenie może być zamontowane na pojeździe pod różnym kątami nachylenia osi odniesienia w stosunku do płaszczyzn odnie­ sienia pojazdu i do podłoża lub że urządzenie można obracać wokół jego osi odniesienia; takie różne możliwości montażu należy opisać w formularzu zawiadomienia.

2.2.

Do wniosku dotyczącego każdego typu urządzenia należy dołączyć:

2.2.1.

rysunki (w trzech egzemplarzach) o wystarczającej szczegółowości, aby umożliwić identyfikację typu urządzenia, przedstawiające następujące cechy: możliwe położenia geometryczne, w jakich urządzenie (oraz tylna szyba w przypadku świateł kategorii S3 lub S4, jeżeli dotyczy) może być zamontowane w pojeździe; oś obserwacji, jaką należy przyjąć za oś odniesienia w badaniach (kąt poziomy H = 0°; kąt pionowy V = 0°); oraz punkt, jaki należy przyjąć za środek odniesienia w ww. badaniach. Na rysunkach należy zaznaczyć miejsce na numer homologacji oraz symbole dodatkowe w stosunku do okręgu znaku homologacji;

2.2.2.

krótki opis techniczny, określający w szczególności następujące cechy (z wyłączeniem świateł o niewymiennych źródłach światła):

a) kategorię lub kategorie zalecanej żarówki (lub żarówek) zgodnie z klasyfikacją żarówek okre­ śloną w regulaminie nr 37 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji typu; w przypadku świateł stopu kategorii S3 lub S4, przeznaczonych do montażu wewnątrz pojazdu, opis techniczny powinien zawierać specyfikację właściwości optycznych tylnych szyb (przepuszczanie światła, barwa, nachylenie itp.);

b) kod identyfikacyjny modułu źródła światła.

2.2.3.

w przypadku światła o zmiennej światłości: zwięzły opis urządzenia do regulacji zmiennego natężenia światła, rysunek poglądowy oraz specyfikację właściwości układu zapewniających dwa różne poziomy natężenia światła;

2.2.4.

dwie próbki; jeżeli wniosek o udzielenie homologacji dotyczy urządzeń, które nie są identyczne, ale symetryczne i przystosowane do montażu tylko po lewej albo tylko po prawej stronie pojazdu, to obie próbki mogą być takie same, czyli przystosowane do montażu tylko po prawej bądź tylko po lewej stronie pojazdu.

L 148/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

W przypadku światła o zmiennej światłości do wniosku należy dołączyć urządzenie do regulacji zmiennego natężenia światła lub generator wytwarzający analogiczny(-e) sygnał(-y). 2.2.5. w przypadku światła stopu kategorii S3 lub S4 przeznaczonego do montażu wewnątrz pojazdu: próbkę jednej płyty lub kilku płyt (w przypadku różnych wariantów) wykazujących równoważne właściwości optyczne w stosunku do rzeczywistych szyb tylnych w pojazdach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.