Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 16

W przypadku źródeł światła obsługiwanych za pomocą urządzenia do regulacji zmiennego natężenia światła pomiary fotometryczne wykonuje się według opisu przedstawionego przez wnioskodawcę. Laboratorium badawcze wymaga, aby producent dostarczył elektroniczny układ sterujący źródła światła lub urządzenie do regulacji zmiennego natężenia światła, niezbędne do zasilania źródła światła i odpowiednich funkcji. Napięcie zasilania światła należy zaznaczyć w formularzu zawiadomienia przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu. Należy wyznaczyć granice powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia urządzenia sygna­ lizacji świetlnej. W przypadku światła stopu kategorii S3 lub S4, przeznaczonego do montażu wewnątrz pojazdu, przed badanym światłem należy umieścić próbkę płyty lub płyt (w przypadku różnych wariantów) dostarczoną zgodnie z pkt 2.2.5, w położeniach geometrycznych określonych na rysunkach dołączonych do wniosku (zob. pkt 2.2.1).


BARWA WYSYŁANEGO ŚWIATŁA

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.

Barwa światła wysyłanego wewnątrz pola siatki rozsyłu światła określonej w pkt 2 załącznika 4 powinna być czerwona lub biała. Warunki testowe opisano w załączniku 5 do niniejszego regulaminu. Na zewnątrz ww. pola nie mogą występować zauważalne znaczne zmiany barwy.

(1) Dobra widzialność (meteorologiczny zasięg optyczny MOR > 2 000 m zgodnie z definicją Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO zawartą w Wytycznych dotyczących przyrządów meteorologicznych i metod obserwacji, wydanie szóste, ISBN: 92-63-16008-2, s. 1.9.1/1.9.11, Genewa 1996 r.) i czysta szyba światła. (2) Do celów niniejszego regulaminu określenie „stanowiący element światła” oznacza element fizycznie wbudowany w obudowę światła lub element zewnętrzny, oddzielny od obudowy światła lub nie, który producent światła dostarcza wraz ze światłem jako część składową systemu światła.

12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/13

Powyższe wymogi stosuje się również w zakresie zmiennego natężenia światła wytwarzanego przez: a) tylne światła pozycyjne kategorii R2; b) światła stopu kategorii S2 i S4. 9.

ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

Procedury zgodności produkcji muszą być zgodne z procedurami określonymi w aneksie 2 do Porozumienia (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) i następującymi wymogami: 9.1. Światła homologowane zgodnie z niniejszym regulaminem muszą być wytwarzane w taki sposób, aby spełniając wymogi określone w pkt 6 i 8 powyżej, odpowiadały homologowanemu typowi. Wymagana jest zgodność z minimalnymi wymogami dotyczącymi procedur kontroli zgodności produkcji określonymi w załączniku 6 do niniejszego regulaminu. Wymagana jest zgodność z minimalnymi wymogami dotyczącymi przeprowadzania kontroli wyrywkowej przez inspektora określonymi w załączniku 7 do niniejszego regulaminu. Organ, który udzielił homologacji typu, może w dowolnym czasie dokonać weryfikacji metod kontroli zgodności produkcji stosowanych w każdym zakładzie produkcji. Normalna częstotli­ wość takich weryfikacji wynosi raz na dwa lata.

SANKCJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKCJI

9.2.

9.3.

9.4.

10. 10.1. 10.2.

Homologacja urządzenia może zostać cofnięta, jeżeli nie są spełnione wyżej określone wymogi. Jeżeli Umawiająca się Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin cofa uprzednio przez siebie udzieloną homologację, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

OSTATECZNE ZANIECHANIE PRODUKCJI

11.

Jeżeli posiadacz homologacji całkowicie zaprzestanie produkcji urządzenia homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, zobowiązany jest poinformować o tym organ, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia organ ten informuje o tym pozostałe Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin za pomocą formularza zawiado­ mienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu. 12.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.