Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/330/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ

Data ogłoszenia:2010-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 5

Artykuł 5 Szef misji 1. Szef misji przyjmuje odpowiedzialność za misję oraz spra­ wuje nad nią dowództwo i kontrolę w teatrze działań. 2. Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad perso­ nelem, zespołami i jednostkami z wysyłających państw, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez cywilnego dowódcę operacji, a także odpowiada za administrację i logistykę, w tym za majątek, zasoby oraz informacje udostępnione misji. 3. Szef misji wydaje całemu personelowi misji – w tym osobom zatrudnionym w biurze koordynacyjnym w Brukseli, w biurach w Irbilu i w Bagdadzie, i w oddziale w Basrze – instrukcje służące skutecznemu prowadzeniu misji EUJUST LEX–IRAQ oraz odpowiada za koordynację misji i bieżące zarządzanie nią zgodnie z wydanymi na poziomie strate­ gicznym instrukcjami cywilnego dowódcy operacji. 4. Szef misji odpowiada za wykonanie budżetu misji. W tym celu szef misji podpisuje z Komisją umowę. 5. Szef misji odpowiada za nadzór dyscyplinarny nad perso­ nelem. Czynności dyscyplinarne w odniesieniu do oddelegowa­ nego personelu są podejmowane przez odpowiedni organ krajowy lub instytucję Unii. 6. Szef misji reprezentuje EUJUST LEX–IRAQ i zapewnia, by działania misji były odpowiednio widoczne. Artykuł 6 Personel 1. Liczebność i umiejętności personelu EUJUST LEX–IRAQ odpowiadają zakresowi zadań misji określonemu w art. 2 i strukturze określonej w art. 3. 2. Personel EUJUST LEX–IRAQ składa się głównie z personelu oddelegowanego przez państwa członkowskie lub instytucje Unii. 3. Każde państwo członkowskie lub instytucja Unii ponosi koszty związane z oddelegowanym przez siebie personelem, włącznie z kosztami podróży do miejsca rozmieszczenia i z powrotem, wynagrodzeniem, opieką medyczną oraz dodat­ kami innymi niż mające zastosowanie diety czy dodatki za trudne warunki pracy i za ponoszone ryzyko. 4. EUJUST LEX–IRAQ może także, w zależności od potrzeb, zatrudniać na podstawie umów personel międzynarodowy i miejscowy, jeżeli wymagane funkcje nie są zapewnianie przez personel oddelegowany przez państwa członkowskie. 5. Wszyscy członkowie personelu wykonują swoje obowiązki i czynności w interesie misji. Wszyscy członkowie personelu przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz norm mini­ malnych ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady doty­ czących bezpieczeństwa (1).


(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1.

L 149/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2010

Artykuł 7 Status personelu 1. Tam gdzie to wymagane, status personelu EUJUST LEX–IRAQ, w tym w stosownym przypadku przywileje, immu­ nitety i inne gwarancje niezbędne do wypełnienia i sprawnego funkcjonowania misji, jest uzgadniany zgodnie z procedurą określoną w art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej. 2. Państwo lub instytucja Unii, które oddelegowały członka personelu, odpowiadają za wszelkie roszczenia związane z oddelegowaniem wniesione przez tego członka personelu lub go dotyczące. Dane państwo lub dana instytucja Unii odpo­ wiadają za wnoszenie powództw przeciwko osobie oddelego­ wanej. Artykuł 8 Struktura dowodzenia 1. EUJUST LEX–IRAQ, jako operacja zarządzania kryzyso­ wego, ma jednolitą strukturę dowodzenia. 2. KPiB sprawuje z ramienia Rady i WP kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUJUST LEX–IRAQ. 3. Cywilny dowódca operacji, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierz­ chnictwem WP, jest dowódcą EUJUST LEX–IRAQ na poziomie strategicznym i jako taki wydaje instrukcje szefowi misji oraz służy mu radą i wsparciem technicznym. 4. Cywilny dowódca operacji składa sprawozdania Radzie za pośrednictwem WP. 5. Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUJUST LEX–IRAQ w teatrze działań i odpowiada bezpośrednio przed cywilnym dowódcą operacji. Artykuł 9 Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 27 z 201015.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 287 z 31.10.2009)

 • Dz. U. L149 - 20 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 31/06 (ex N 621/05), którą Włochy wdrożyły w formie nadzwyczajnych środków na rzecz zapobiegania ptasiej grypie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7802)

 • Dz. U. L149 - 16 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu etylenodiaminotetraoctanu sodu-żelaza(III) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3729)

 • Dz. U. L149 - 11 z 201015.6.2010

  Decyzja Rady 2010/329/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia okresu obowiązywania wspólnego działania 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L149 - 9 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 509/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 7 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą pływającym pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowanym w tym państwie poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L149 - 5 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 507/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające po raz 129. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L149 - 3 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 506/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do owiec i kóz utrzymywanych w ogrodach zoologicznych (1)

 • Dz. U. L149 - 1 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 505/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.