Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 12 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/330/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ

Data ogłoszenia:2010-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 12 - Strona 5

Strona 5 z 5

Wydatki te pokrywane są z budżetu EUJUST LEX–IRAQ. Zjednoczone Królestwo lub inne odnośne państwa członkowskie przedstawiają Radzie, w porozumieniu z szefem misji, sprawozdania z odpowiednimi informacjami o tych wydatkach. 5. W odniesieniu do działań podjętych w ramach swojej umowy szef misji w pełni podlega Komisji i jest przez nią nadzorowany. 6. Ustalenia finansowe uwzględniają wymogi operacyjne EUJUST LEX–IRAQ włącznie z kompatybilnością sprzętu. 7. Wydatki kwalifikują się od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji. 8. Sprzęt i zaopatrzenie dla biura koordynacyjnego w Brukseli nabywa się lub wynajmuje w imieniu Unii. Artykuł 12 Udział państw trzecich 1. Nie naruszając decyzyjnej autonomii Unii ani jej jednoli­ tych ram instytucjonalnych, państwa kandydujące i inne państwa trzecie mogą zostać zaproszone do udziału w EUJUST LEX-IRAQ według zasady, że ponoszą koszty wysłania oddelegowanych przez siebie ekspertów policyjnych lub pracowników cywilnych, w tym koszty wynagrodzenia, dodatków, opieki medycznej, ubezpieczenia od wysokiego ryzyka, koszty podróży do Iraku i z powrotem oraz że w stosownym przypadku wnoszą wkład w wydatki bieżące EUJUST LEX–IRAQ. 2. Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych wkładów. 3. Państwa trzecie wnoszące wkład w EUJUST LEX–IRAQ mają te same prawa i obowiązki w zakresie bieżącego zarzą­ dzania misją jak państwa członkowskie biorące udział w misji. 4. KPiB podejmuje stosowne działania w odniesieniu do uzgodnień dotyczących udziału państw trzecich oraz, o ile jest to wymagane, przedkłada Radzie wniosek wraz z postulatem ewentualnego udziału finansowego lub rzeczo­ wego państw trzecich. 5. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trze­ cich są przedmiotem umów, zgodnie z art. 37 Traktatu o Unii


Europejskiej, oraz w razie konieczności podlegają dodatkowym uzgodnieniom technicznym. W przypadku gdy Unia i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE, postanowienia tej umowy mają zasto­ sowanie w kontekście niniejszej misji. Artykuł 13 Koordynacja 1. Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia, szef misji ściśle koordynuje swoje działania z delegaturą UE w Iraku, aby zapewnić spójność działań Unii wspierających Irak. 2. Szef misji ściśle koordynuje swoje działania z szefami placówek dyplomatycznych odpowiednich państw członkow­ skich. 3. Szef misji współpracuje z innymi podmiotami międzyna­ rodowymi obecnymi w państwie, zwłaszcza z ONZ. Artykuł 14 Udostępnianie informacji niejawnych WP jest upoważniony do udostępniania państwu przyjmują­ cemu i ONZ, w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami operacyjnymi misji, informacji i dokumentów niejawnych UE do poziomu „RESTREINT UE”, powstałych do celów misji, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpie­ czeństwa. W tym celu zostają dokonane uzgodnienia lokalne. WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim powiązanym z niniejszą decyzją dokumentów jawnych UE związanych z obradami Rady dotyczącymi misji, które są objęte tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (1). Artykuł 15 Monitorowanie wydarzeń Do celów EUJUST LEX–IRAQ zostaje postawiona w stan goto­ wości komórka monitorująca. Artykuł 16 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

(1) Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 12 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 27 z 201015.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 287 z 31.10.2009)

 • Dz. U. L149 - 20 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 31/06 (ex N 621/05), którą Włochy wdrożyły w formie nadzwyczajnych środków na rzecz zapobiegania ptasiej grypie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7802)

 • Dz. U. L149 - 16 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu etylenodiaminotetraoctanu sodu-żelaza(III) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3729)

 • Dz. U. L149 - 11 z 201015.6.2010

  Decyzja Rady 2010/329/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia okresu obowiązywania wspólnego działania 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L149 - 9 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 509/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 7 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą pływającym pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowanym w tym państwie poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L149 - 5 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 507/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające po raz 129. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L149 - 3 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 506/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do owiec i kóz utrzymywanych w ogrodach zoologicznych (1)

 • Dz. U. L149 - 1 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 505/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.