Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3751)

Data ogłoszenia:2010-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 12

(3)

Do celów obliczania zasobów węgla w substancji orga­ nicznej gleby powinno się uwzględniać klimat, typ gleby, pokrycie terenu, formę gospodarki rolnej oraz wkład. Odpowiednią metodą do wykorzystania w tych celach

(6)

(1) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16. (2) Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58.

W załączniku V do dyrektywy 2009/28/WE określono metodę obliczania wpływu emisji gazów cieplarnianych, a także zawarto zasady obliczania emitowanych w skali rocznej zmian zawartości węgla i w związku ze zmia­ nami w użytkowaniu gruntów. Załączone do niniejszej decyzji wytyczne określają reguły obliczania zasobów węgla w ziemi, uzupełniające zasady zawarte w załączniku V,


L 151/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wytyczne dotyczące obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE ustanawia się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

Günther OETTINGER

Członek Komisji

17.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/21

ZAŁĄCZNIK Wytyczne dotyczące obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2. Spójna forma wyrażania zasobów węgla w ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3. Obliczanie zasobów węgla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4. Zasoby węgla organicznego w glebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5. Zasoby węgla w roślinności na powierzchni i pod powierzchnią gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6. Standardowa zawartość zasobów węgla w glebach mineralnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7. Czynniki odzwierciedlające różnice w zawartości węgla organicznego w ziemi w stosunku do ilości standardowej węgla organicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 8. Wartości pierwiastka węgla – Zasoby węgla w roślinności na powierzchni i pod powierzchnią gruntu . . . . . . . 33 1. WPROWADZENIE Niniejsze wytyczne mają na celu określenie sposobu obliczania zasobów węgla w ziemi, zarówno w związku z użytkowaniem gruntów odniesienia (zdefiniowanym jako CSR w pkt 7 załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE), jak i z rzeczywistą formą użytkowania gruntów (zdefiniowaną jako CSA w pkt 7 załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE). W pkt 2 zawarto reguły obowiązujące w celu możliwie spójnego określania wielkości zasobów węgla w ziemi. Z kolei pkt 3 określa ogólne zasady obliczania zasobów węgla, na które składają się dwa elementy: węgiel organiczny zawarty w glebie oraz zawartość węgla w roślinności na powierzchni i pod powierzchnią gruntu. W pkt 4 określono reguły szacowania zasobów węgla organicznego w glebie. W przypadku gleb mineralnych uwzględniono wariant stosowania metody, zgodnie z którą możliwe jest przyjęcie wartości podanych w samych wytycznych, przy czym pozostawiono możliwość zastosowania innych, alternatywnych metod obliczeń. Opisano odpowiednie metody w odniesieniu do gleb organicznych, w wytycznych nie podaje się natomiast wartości służących określaniu zasobów węgla organicznego w glebach organicznych. W pkt 5 znajdują się szczegółowe reguły stosowane do obliczeń zasobów węgla w masie roślinności; stosuje się go jednak wyłącznie w przypadku, gdy postanowiono nie korzystać z gotowych wartości liczbowych zasobów węgla w roślinności na powierzchni i pod powierzchnią gruntu, określonych w pkt 8 wytycznych (zastosowanie wartości podanych w pkt 8 nie jest obowiązkowe, a w niektórych przypadkach może nie zawierać odpowiednich danych).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 18 z 201017.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA BISSAU/1/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa misji dla misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L151 - 16 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 521/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych w odniesieniu do dostępnych badań i źródeł danych statystycznych (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu danych statystycznych i metadanych w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.