Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3751)

Data ogłoszenia:2010-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19 - Strona 4

Strona 4 z 12

W odniesieniu do SOCST stosuje się odpowiednie wartości podane w pkt 6. W odniesieniu do FLU, FMG i FI stosuje się odpowiednie wartości podane w pkt 7. Alternatywą do stosowania powyższego sposobu mogą być inne stosowne metody ustalania SOC, w tym również drogą pomiaru. Wszystkie metody niepolegające na pomiarach powinny uwzględniać klimat, typ gleby, pokrycie terenu, gospodarkę rolną oraz wsad.

4.2.

Gleby organiczne (histosole) Należy stosować odpowiednie metody w celu określenia SOC. Tego typu metody uwzględniają całkowitą głębokość warstwy gleby organicznej, jak również wpływy klimatu, pokrycie terenu, formy gospodarki rolnej oraz wsad węglowy. Tego rodzaju metoda może uwzględniać pomiary. W przypadkach zasobów węgla, na które ma wpływ odwodnienie gruntu, stosując odpowiednią metodę należy uwzględnić straty węgla związane z odwodnieniem. Metody te mogą być oparte na założeniu całorocznej straty węgla wywołanej przez odwodnienie.


5.

ZASOBY WĘGLA W ROŚLINNOŚCI NA POWIERZCHNI I POD POWIERZCHNIĄ GRUNTU Z wyjątkiem zastosowania wartości CVEG podanej w pkt 8 w celu obliczania wartości CVEG zastosowanie ma następujący wzór: CVEG = CBM + CDOM gdzie: CVEG = to zasoby węgla zawarte w roślinności na powierzchni i pod powierzchnią gruntu (mierzone jako masa węgla na hektar); CBM = zasoby węgla zawarte w biomasie żywej na powierzchni i pod powierzchnią gruntu (mierzone jako masa węgla na hektar), obliczone zgodnie z pkt 5.1; CDOM = to zasoby węgla zawarte w biomasie martwej na powierzchni i pod powierzchnią gruntu (mierzone jako masa węgla na hektar), obliczone zgodnie z pkt 5.2. W przypadku CDOM można zastosować wartość 0, z wyjątkiem obszarów leśnych – oprócz upraw leśnych – o powierzchni koron drzew powyżej 30 %.

5.1.

Żywa biomasa W celu obliczania wartości CBM zastosowanie ma następujący wzór: CBM = CAGB + CBGB

L 151/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2010

gdzie: CBM = jest równe sumie zasobów węgla w żywej biomasie na powierzchni i pod powierzchnią gruntu (mierzone jako masa węgla na hektar); CAGB = jest równe sumie zasobów węgla w żywej biomasie na powierzchni gruntu (mierzone jako masa węgla na hektar), obliczonej zgodnie z pkt 5.1.1; CBGB = jest równe sumie zasobów węgla w żywej biomasie pod powierzchnią gruntu (mierzone jako masa węgla na hektar), obliczonej zgodnie z pkt 5.1.2. 5.1.1. Żywa biomasa na powierzchni gruntu W celu obliczania wartościCAGB zastosowanie ma następujący wzór: CAGB = BAGB × CFB gdzie: CAGB = jest równe sumie zasobów węgla w żywej biomasie na powierzchni gruntu (mierzone jako masa węgla na hektar); BAGB = jest równe masie żywej biomasy na powierzchni gruntu (mierzone jako masa suchej materii na hektar); CFB = jest równe proporcji zawartości węgla w masie suchej żywej biomasy (mierzone jako masa węgla w proporcji do masy suchej materii). Dla pól uprawnych, upraw wieloletnich oraz upraw leśnych za wartość BAGB uznaje się przeciętną wagę żywej biomasy na powierzchni gruntu w ciągu całego cyklu wegetacji. Za CFB można przyjąć wartość wynoszącą 0,47. 5.1.2. Żywa biomasa pod powierzchnią gruntu Do celów obliczenia CBGB zastosowanie mają dwa następujące wzory: (1) CBGB = BBGB × CFB gdzie: CBGB = jest równe sumie zasobów węgla w żywej biomasie pod powierzchnią gruntu (mierzone jako masa węgla na hektar); BBGB = jest równe masie żywej biomasy pod powierzchnią gruntu (mierzone jako masa suchej materii na hektar); CFB = jest równe proporcji zawartości węgla w masie suchej żywej biomasy (mierzone jako masa węgla w proporcji do masy suchej materii). Dla pól uprawnych, upraw wieloletnich oraz upraw leśnych za wartość BBGB uznaje się przeciętną wagę żywej biomasy pod powierzchnią gruntu w ciągu całego cyklu wegetacji. Za CFB można przyjąć wartość wynoszącą 0,47.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 18 z 201017.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA BISSAU/1/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa misji dla misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L151 - 16 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 521/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych w odniesieniu do dostępnych badań i źródeł danych statystycznych (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu danych statystycznych i metadanych w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.