Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 550/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

Data ogłoszenia:2010-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 33.

L 157/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2010

ZAŁĄCZNIK MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWE MSSF 1 Zmiany do MSSF 1 Dodatkowe zwolnienia dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy

Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrze­ żone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org


24.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/5

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Nagłówek oraz paragrafy 31A i 39A zostały dodane. PREZENTACJA I UJAWNIANIE INFORMACJI Wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF Stosowanie zakładanego kosztu w odniesieniu do zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 31A Jeżeli jednostka stosuje zwolnienie określone w paragrafie D8A pkt b w odniesieniu do zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, jednostka ujawnia ten fakt oraz podstawę, zgodnie z którą przypisane zostały wartości bilansowe wyznaczone zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 39A Dokument Dodatkowe zwolnienia dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy (zmiany do MSSF 1), wydany w lipcu 2009 r., dodał paragrafy 31A, D8A, D9A i D21A oraz zmienił paragraf D1 pkt c), d) i l). Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia.

ZWOLNIENIA ZE STOSOWANIA INNYCH MSSF W załączniku D paragraf D1 pkt c), d) i l) oraz nagłówek zostały zmienione. Paragrafy D8A, D9A i D21A zostały dodane. D1 Jednostka może zdecydować się na zastosowanie jednego lub kilku z poniżej wymienionych zwolnień: a) ... c) zakładany koszt (paragrafy D5–D8A), d) leasing (paragrafy D9 i D9A), e) … l) zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji zawarte w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych (paragraf D21 i D21A), m) … Zakładany koszt D8A Zgodnie z niektórymi krajowymi wymogami w zakresie rachunkowości, koszty poszukiwania i prac rozwojowych związane z zasobami ropy naftowej i gazu ziemnego są ujmowane na etapach prac rozwojowych lub produkcji w centrach kosztów, które obejmują wszystkie lokalizacje zasobów w obrębie dużego obszaru geograficznego. Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy, która dokonuje takiego ujęcia na podstawie wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, może podjąć decyzję o wycenie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego z dniem przejścia na MSSF na następującej podstawie: a) aktywa z tytułu poszukiwania i oceny w kwocie wyznaczonej zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości jednostki; oraz b) aktywa na etapie prac rozwojowych lub produkcji w kwocie wyznaczonej dla centrum kosztów zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości jednostki. Jednostka przypisuje tę kwotę proporcjonalnie odpowiednim aktywom centrum kosztów na podstawie istniejących w tym dniu ilości lub wartości rezerw ropy naftowej lub gazu ziemnego. Jednostka przeprowadza test na utratę wartości w odniesieniu do aktywów z tytułu poszukiwania i oceny oraz aktywów na etapie prac rozwojowych lub produkcji w dniu przejścia na MSSF zgodnie z, odpowiednio, MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych lub MSR 36 oraz, jeśli to konieczne, dokonuje zmniejszenia kwoty wyznaczonej zgodnie z pkt a) lub b) powyżej. Do celów niniejszego paragrafu zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego obejmują wyłącznie te aktywa, które są wykorzystywane do poszukiwania, oceny, prac rozwojowych lub produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Leasing D9A Jeżeli jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy stwierdziła, czy umowa zawiera leasing w rozumieniu wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, jak wymaga tego KIMSF 4, ale na dzień inny niż wymaga tego KIMSF 4, jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy nie musi dokonywać ponownej oceny tego stwierdzenia w momencie przejścia na MSSF. W przypadku jednostki, która dokonała takiego samego stwierdzenia, czy umowa zawiera leasing w rozumieniu wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, stwierdzenie takie musiałoby prowadzić do takiego samego rezultatu jak stwierdzenie wynikające z zastosowania MSR 17 Leasing oraz KIMSF 4.

L 157/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2010

Zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji zawarte w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych D21A Jednostka, która stosuje zwolnienie określone w paragrafie D8A pkt b) (w odniesieniu do zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na etapie prac rozwojowych lub produkcji ujmowanych w centrach kosztów obejmujących wszystkie lokalizacje zasobów zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości jednostki), zamiast zastosowania paragrafu D21 lub KIMSF 1: a) wycenia zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji i zobowiązań o podobnym charakterze z dniem przejścia na MSSF zgodnie z MSR 37; oraz b) ujmuje bezpośrednio w zyskach zatrzymanych całą różnicę między tą kwotą a wartością bilansową tych zobowiązań w dniu przejścia na MSSF, która została wyznaczona zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości jednostki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 18 z 201024.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (  Dz.U. L 134 z 29.5.2009)

 • Dz. U. L157 - 16 z 201024.6.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 02/10/COL z dnia 5 stycznia 2010 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych oraz wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 308/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dz. U. L157 - 12 z 201024.6.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 492/09/COL z dnia 2 grudnia 2009 r. Skarga Norsk Lotteridrift ASA dotycząca domniemanej pomocy państwa na rzecz Norsk Tipping AS (Norwegia)

 • Dz. U. L157 - 11 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 553/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L157 - 9 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 552/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L157 - 7 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 551/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 1 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 549/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.