Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 554/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

Data ogłoszenia:2010-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 1

Strona 1 z 2
25.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 554/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 2,


Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2488/2000 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1. Artykuł 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wszelkie informacje o tym, że dochodzi lub doszło do obejścia przepisów niniejszego rozporządzenia przekazy­ wane są właściwym organom wskazanym na stronach inter­ netowych wymienionych w załączniku II lub Komisji.”; 2. Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 1. Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawo­ dowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy: a) niezwłocznie przekazują właściwym organom państw członkowskich wskazanym na stronach internetowych wymienionych w załączniku II – w tym kraju, w którym dane osoby, podmioty i organy przebywają lub mają siedzibę – wszelkie informacje, które mogłyby ułatwić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, takie jak rachunki i kwoty zamrożone zgodnie z art. 1; infor­ macje te przekazują także Komisji - bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego organu wskazanego na stro­ nach internetowych wymienionych w załączniku II; oraz b) współpracują z danym właściwym organem przy weryfi­ kowaniu tych informacji. 2. Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane bezpo­ średnio przez Komisję są udostępniane zainteresowanemu państwu członkowskiemu.

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2000/599/WPZiB z dnia 9 października 2000 r. w sprawie poparcia dla demo­ kratycznej FRJ i niezwłocznego zniesienia niektórych środków oraz wspólne stanowisko Rady ograniczających (1) 2000/696/WPZiB z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie utrzy­ mania szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Miloszevicowi i osobom z nim powiązanym (2),

uwzględniając wniosek przedstawiony wspólnie przez Wyso­ kiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisję,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2488/2000 z dnia 10 listopada 2000 r. utrzymującym zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim (3) zostały utrzymane w mocy niektóre środki ograniczające, zgodnie ze wspólnymi stanowiskami 2000/599/WPZiB i 2000/696/WPZiB.

(2)

Wskazane jest dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 2488/2000 do niedawnych zmian praktyki dotyczącej sankcji w zakresie wyznaczania właściwych organów, z jednej strony, i w zakresie brzmienia artykułu dotyczą­ cego jurysdykcji Unii, z drugiej strony.

(3)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2488/2000,

(1) Dz.U. L 261 z 14.10.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 287 z 14.11.2000, s. 1. (3) Dz.U. L 287 z 14.11.2000, s. 19.

L 159/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2010

3. Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały przekazane lub otrzymane.”; 3. Artykuł 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Komisja jest uprawniona do:

2. Państwa członkowskie do dnia 15 lipca 2010 r. prze­ kazują Komisji informacje o wyznaczonych przez siebie właściwych organach, podając dane teleadresowe tych właści­ wych organów, a także niezwłocznie informują Komisję o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.”; 5. Artykuł 10 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 10

a) zmiany załącznika I, z uwzględnieniem decyzji wykonaw­ czych do wspólnego stanowiska 2000/696/WPZiB, b) stosowania, w drodze wyjątku, wyłączeń od przepisów art. 1 z powodów ściśle humanitarnych, c) zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczo­ nych przez państwa członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 24 z 201025.6.2010

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 – budżet korygujący nr 2 (  Dz.U. L 18 z 22.1.2010)

 • Dz. U. L159 - 22 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 18 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L159 - 13 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 239/2007, (WE) nr 1299/2007, (WE) nr 543/2008, (WE) nr 589/2008, (WE) nr 617/2008 oraz (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do obowiązków przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

 • Dz. U. L159 - 9 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 556/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L159 - 5 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 555/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.