Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. (pomoc państwa C 29/06) w sprawie pomocy przyznanej przez Włochy na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8040) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 10

Strona 10 z 12

1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, gdy pomoc państwa przyznana bezprawnie jest niezgodna ze wspólnym rynkiem, należy dokonać jej windykacji od beneficjentów. Cel jest osiągnięty wówczas, gdy beneficjenci lub, innymi słowy, przedsię­ biorstwa, które faktycznie z niej skorzystały, zwrócą przedmiotową pomoc ewentualnie powiększoną o odsetki za zwłokę. Niemniej wspomniany ust. 1 uściśla, że: „Komisja nie wymaga windykacji pomocy, jeżeli byłoby to sprzeczne z ogólną zasadą prawa wspólnoto­ wego”. Należy więc przeanalizować, czy w danym przy­ padku ogólna zasada prawa wspólnotowego, tj. zasada uzasadnionego oczekiwania lub pewności prawa, może być zastosowana w celu wykluczenia windykacji od beneficjentów pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem.


21.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/55

(57)

Przypomina się, że zadaniem państw członkowskich jest czuwanie nad tym, by środki krajowe były zgodne z przepisami wspólnotowymi w sektorze pomocy państwa, aby uniknąć zakłóceń konkurencji; ponadto państwa członkowskie są zobowiązane do zgłaszania Komisji każdej pomocy państwa w myśl art. 88 ust. 3 Traktatu WE oraz do powstrzymania się od wprowa­ dzania środka pomocy w życie przed przeprowadzeniem jego analizy. Z tego powodu w odniesieniu do możli­ wości skorzystania przez beneficjentów z zasady uzasad­ nionego oczekiwania w celu uniknięcia windykacji pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem z orzecznictwa Trybunału wynika, że: „poza szczególnymi przypadkami wykluczone jest, by beneficjent pomocy mógł oprzeć się o zasadę uzasad­ nionego oczekiwania, gdy pomoc ta została przyznana z naruszeniem przepisów dotyczących zapobiegawczej kontroli pomocy państwa. Staranny podmiot gospo­ darczy powinien być w stanie upewnić się, że procedura ta została wypełniona […]” (1).

(60)

Włochy twierdzą, że uznały, że przedmiotowa pomoc jest tylko przedłużeniem pomocy NN 24/98 zatwier­ dzonej przez Komisję dnia 11 marca 1999 r. i że w związku z tym stanowi pomoc istniejącą. Zdaniem Komisji pomoc stanowiła pomoc istniejącą tylko do dnia 30 czerwca 2001 r. W tym zakresie, jak wskazano powyżej, Komisja zauważa, że w ramach mechanizmu właściwych środków Włochy zaakceptowały propozycję zmiany programów pomocy istniejących w sektorze rybołówstwa i akwakultury zarówno po przyjęciu wytycznych w sprawie rybołówstwa z 2001 r., jak i wytycznych w sprawie rybołówstwa z 2004 r. Od dnia 1 lipca 2001 r. pomoc stała się więc pomocą nową, zważywszy na fakt, że powinna zostać dostoso­ wana do nowych wytycznych w sprawie rybołówstwa z 2001 r.

(61)

(58)

W sprawie 265/85 Van den Bergh en Jurgens BV przeciwko Komisji (2) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że: „[…] zasada ochrony uzasadnionego oczekiwania może być zastosowana przez podmiot gospodarczy, u którego dana instytucja wzbudziła uzasadnione oczekiwania. Niemniej ostrożny i przezorny podmiot gospodarczy, jeśli jest w stanie przewidzieć, że wprowadzenie przez Wspólnotę środka naruszy jego interes, nie może powo­ ływać się na tę zasadę, gdy środek ten zostanie wprowa­ dzony”.

W myśl art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 można założyć, że fakt, że Komisja nie opublikowała przyjęcia przez rząd włoski wytycznych w sprawie rybo­ łówstwa z 2001 r., mógł spowodować, że niektórzy beneficjenci uznali w dobrej wierze, że środek krajowy należy w dalszym ciągu uznawać za pomoc istniejącą. Artykuł 26 stanowi bowiem, że Komisja opublikuje „skrócone zawiadomienie o decyzjach, jakie podejmuje na podstawie […] art. 18 wraz z art. 19 ust. 1”. W myśl wspomnianego art. 18 tego rozporządzenia, „w przypadku gdy […] Komisja stwierdza, że istniejący program pomocowy nie jest lub przestaje być zgodny ze wspólnym rynkiem, Komisja wydaje skierowane do zain­ teresowanego państwa członkowskiego zalecenie zawie­ rające propozycję właściwych środków”. Artykuł 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 stanowi, że w przypadku gdy państwo członkowskie podejmuje proponowane środki, Komisja stwierdza to ustalenie i informuje o tym państwo członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 6 z 201021.1.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (EBC/2009/23)

 • Dz. U. L16 - 4 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L16 - 3 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 8 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L16 - 1 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.