Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. (pomoc państwa C 29/06) w sprawie pomocy przyznanej przez Włochy na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8040) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 11

Strona 11 z 12

(59)

W celu dostosowania istniejącej pomocy do nowych wytycznych w sprawie rybołówstwa z 2001 r. Komisja zaproponowała państwom członkowskim wprowadzenie do dnia 1 lipca 2001 r. zmian w programach pomocy istniejących w sektorze rybołówstwa. W orzecznictwie (3) potwierdzono, że ta propozycja, złożona zgodnie z wytycznymi, stanowi element zwykłej, okresowej współpracy, w ramach której Komisja dokonuje wraz z państwami członkowskimi stałej analizy istniejących programów pomocy i proponuje wprowadzenie właści­ wych środków stosownie do istniejących potrzeb. Podpi­ sywanie przez Komisję z każdym państwem członkow­ skim porozumienia co do pełnej listy istniejących programów pomocy byłoby niepraktyczne, więc rozsądne jest, aby to państwa członkowskie pozostały odpowiedzialne za dostosowanie programów, zależnie od potrzeb. Jest to tym bardziej uzasadnione, że państwa członkowskie uczestniczą w opracowywaniu nowych wytycznych i są świadome, przed ich wejściem w życie, wpływu, jaki wywrą one na istniejące programy pomocy.


(62)

Komisja nie opublikowała w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przyjęcia przez każde państwo członkowskie właściwych środków, które zaproponowała w celu wprowadzenia w życie nowych wytycznych w sprawie rybołówstwa z 2001 r. Trudno jest więc Komisji udowodnić, że beneficjenci zostali prawidłowo poinformowani o akceptacji przez rząd włoski i wynikającej stąd zmianie statusu pomocy. Stało się tak natomiast w przypadku wytycznych w sprawie rybo­ łówstwa z 2004 r. przez publikację zawiadomienia (4).

(63)

(1) Sprawa C-5/89, Komisja/Republika Federalna Niemiec, Rec. 1990, s. I-3437, pkt 14, i sprawa C-169/95, Królestwo Hiszpanii/Komisja, Rec. 1997, s. I-135, pkt 51; sprawa T-55/99, CETM/Komisja, Rec. 2000, s. II-3207, pkt 121. (2) Sprawa 265/85, Van den Bergh en Jurgens przeciwko Komisji, Rec. 1987, 1155, pkt 44. (3) Sprawa C-311/94, Ijssel-Vliet Combinatie BV/Minister van Economische Zaken, Rec. 1996, s. I-5023, pkt od 36 do 44.

Dlatego też, mimo istnienia zasady, zgodnie z którą beneficjenci nie mogą na ogół powoływać się na zasadę uzasadnionego oczekiwania w przypadku pomocy państwa przyznanych bezprawnie, Komisja zauważa, że w analizowanym przypadku do momentu opublikowania w dniu 11 listopada 2005 r. zawiadomienia o podjęciu właściwych środków ostrożny i przezorny podmiot gospodarczy mógł mieć prawo uznać, że przedmiotowa pomoc państwa jest w dalszym ciągu pomocą istniejącą, a więc nie stała się pomocą nową.

(4) Dz.U. C 278 z 11.11.2005, s. 14.

L 16/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2010

(64)

W związku z tym w analizowanym przypadku Komisja uważa, że windykacja pomocy przyznanych do dnia 11 listopada 2005 r. mogłaby być sprzeczna z zasadą uzasadnionego oczekiwania lub pewności prawa. Wynika stąd, w myśl art. 14 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, że wymagana jest windykacja wyłącznie pomocy przy­ znanych po dniu 12 listopada 2005 r. Niniejsza decyzja dotyczy przedmiotowego programu pomocy i musi być wykonana niezwłocznie, w szczególności w zakresie windykacji wszystkich pomocy indywidualnych przyznanych w ramach tego programu, z wyjątkiem pomocy przyznanych na specjalne projekty, które w chwili przyznawania pomocy spełniały wszystkie warunki ustalone w rozporządzeniu de minimis lub odpowiednim zwolnieniu lub w programie pomocy zatwierdzonym przez Komisję,

3. Odsetki naliczane są wg metody odsetek złożonych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (2). 4. Włochy anulują wszelkie zaległe płatności przyznane w ramach programu pomocy, o którym mowa w art. 1, ze skutkiem od dnia przyjęcia niniejszej decyzji. Artykuł 5 1. Windykacja pomocy przyznanej w ramach programu, o którym mowa w art. 1, dokonywana jest bezzwłocznie i skutecznie. 2. Włochy zapewniają wdrożenie niniejszej decyzji w ciągu czterech miesięcy od daty jej zgłoszenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 6 z 201021.1.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (EBC/2009/23)

 • Dz. U. L16 - 4 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L16 - 3 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 8 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L16 - 1 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.