Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. (pomoc państwa C 29/06) w sprawie pomocy przyznanej przez Włochy na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8040) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 12

(9)

Cechy tego programu, zgodnie z opisem w rozporządzeniu z dnia 10 lutego 1998 r., są następu­ jące:

Zdaniem Włoch pomoc ta nie ma ograniczonego czasu trwania. Nie określono żadnego ograniczenia ani w rozporządzeniu z dnia 10 lutego 1998 r., ani w rozporządzeniu z dnia 18 maja 2001 r. Ponadto w piśmie Włoch z dnia 12 lipca 2005 r. wskazano wyraźnie, że przepisy tego rozporządzenia w dalszym ciągu obowiązują i będą mogły być stosowane w kolejnych latach.

— pomoc jest przyznawana w formie bezzwrotnych dotacji w maksymalnej wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych lub kredytu na preferencyjnych warunkach w wysokości do 85 % tych kosztów,


(12)

Komisja nie dostała żadnej informacji o kwocie pomocy faktycznie przyznanych.

— celem planu restrukturyzacji ma być przywrócenie sprawnego funkcjonowania oraz rentowności ekono­ micznej i finansowej spółdzielni,

3. POWODY WSZCZĘCIA FORMALNEGO POSTĘPO­ WANIA WYJAŚNIAJĄCEGO (13)

Komisja uznała opisany program pomocy państwa za pomoc przyznaną bezprawnie w myśl art. 1 lit. f) rozpo­ rządzenia (WE) nr 659/1999, tj. za nową pomoc wpro­ wadzoną z naruszeniem obowiązku uprzedniego zgło­ szenia Komisji.

— kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na: projekt i realizację planu restrukturyzacji; moderni­ zację, rozbudowę i zmianę przeznaczenia produkcyj­ nego urządzeń, oprzyrządowania i budynków w ramach programów naprawy i przekwalifikowania przedsiębiorstw celem uzyskania większej skutecz­ ności i konkurencyjności; pokrycie ewentualnej trwałej utraty wartości majątku, wynikającej z zaprzestania działalności i majątku trwałego niecał­ kowicie zamortyzowanego lub pokrycie kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i rzeczowego majątku trwałego, które nie są już wykorzystywane w procesie produkcyjnym; organizację szkoleń; koszty związane z zakładaniem i uruchamianiem przedsiębiorstw, ponoszone, aby wspierać proces nabywania przez pracowników działalności lub części przedsiębiorstwa nieobjętych restrukturyzacją; odszkodowania z tytułu zwolnienia lub przejście na wcześniejszą emeryturę, odprawy z tytułu dobrowol­ nego odejścia; przywrócenie równowagi finansowej i majątkowej dzięki spłacie zadłużenia, wynikającego ze strat skumulowanych w latach poprzedzających przyjęcie planu restrukturyzacji.

(14)

W korespondencji wymienionej przed przeprowadze­ niem wstępnej analizy przez Komisję Włochy twierdziły, że pomoc ta nie była nową pomocą, ponieważ stanowiła przedłużenie programu pomocy analizowanego już pod numerem NN 24/98, który Komisja uznała za zgodny ze wspólnym rynkiem (pismo SG (99) D/1851 z dnia 11 marca 1999 r.).

(15)

(10)

Pismem z dnia 3 marca 2005 r. Włochy uściśliły, że pomoc ta jest przeznaczona dla przedsiębiorstw mają­ cych formę spółdzielni, które odpowiadają definicji małych i średnich przedsiębiorstw zawartej w przepisach wspólnotowych oraz że pomoc ta jest

Komisja nie mogła podzielić stanowiska Włoch, mimo że faktycznie wypowiedziała się przychylnie co do programu NN 24/98, dotyczącego pomocy wprowa­ dzonej na mocy rozporządzenia z dnia 10 lutego 1998 r. Niemniej środek pomocy, który był analizowany przez Komisję, dotyczył planów restrukturyzacji realizo­ wanych w okresie od 1997 r. do 1999 r., a decyzją z dnia 11 marca 1999 r. Komisja przypomniała władzom włoskim, że w myśl art. 88 ust. 3 Traktatu WE były one zobowiązane do zgłoszenia na etapie projektu wszelkich form ponownego finansowania, prze­ dłużenia lub zmiany tego środka pomocy. Z tego powodu Komisja uznała, że rozporządzenie z dnia 18 maja 2001 r. oznacza nową realizację lub finanso­ wanie przedmiotowego środka pomocy w formie środków z funduszu centralnego na kredyty w sektorze rybołówstwa.

L 16/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 6 z 201021.1.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (EBC/2009/23)

 • Dz. U. L16 - 4 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L16 - 3 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 8 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L16 - 1 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.