Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. (pomoc państwa C 29/06) w sprawie pomocy przyznanej przez Włochy na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8040) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 5

Strona 5 z 12

4. UWAGI WŁOCH (28)

Włochy zauważyły przede wszystkim, że wprowadziły przedmiotową pomoc w całkowicie dobrej wierze. Zdaniem Włoch rozporządzenie z dnia 18 maja 2001 r. stanowiło zwykłe przedłużenie środka pomocy NN 24/98 już zatwierdzonego na poziomie wspólnoty. Włochy nie uważały, że jest to pomoc przyznana bezprawnie. Jednocześnie, w sprzeczności z powyższym, Włochy zauważyły, że Direzione generale della pesca marit­ tima e dell’acquacoltura (Dyrekcja Generalna ds. Rybołów­ stwa Morskiego i Akwakultury), a także regiony, którym w 2000 r. przekazano odpowiednie kompetencje, nie przewidywały w żadnym wypadku wdrożenia działań na podstawie cytowanego rozporządzenia.


(29)

(25)

Wspomniane wytyczne w sprawie rybołówstwa przewi­ dują, że beneficjentami pomocy na restrukturyzację mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa zagrożone. Kryteria pozwalające uznać przedsiębiorstwo za zagrożone okre­ ślone są w pkt od 4 do 8 wytycznych w sprawie restruk­ turyzacji z 1999 r. lub w pkt od 9 do 13 wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 2004 r. Komisja zauważyła, że rozporządzenie z dnia 10 lutego 1998 r. nie przewi­ dywało upewnienia się co do spełnienia tych kryteriów. W związku z tym beneficjentem pomocy przyznanej przez Włochy mogły być również przedsiębiorstwa, które nie spełniały kryteriów określonych w tych wytycz­ nych.

Włochy informują, że w celu wykonania przedmioto­ wego programu pomocy ustalone zostały rygorystyczne kryteria. W szczególności od beneficjenta wymagany był znaczny udział, mający zagwarantować, że pomoc jest ograniczona do minimum, niezbędnego, by przywrócić rentowność przedsiębiorstwa i ograniczyć do minimum zakłócenie konkurencji. Włochy dodają, że w dużej mierze pomoc dotyczyła programów szkoleniowych i innowacji technologicznych; ponadto ponad połowa przekazanych środków nie stanowiła bezzwrotnej dotacji, ale były to pożyczki długoterminowe, podlegające specjalnym systemom gwarancji, które podlegały obowiązkowi zwrotu. Ponadto z obliczeń intensywności pomocy wynika, że jest to pomoc zdecydowanie poniżej progu pomocy de minimis.

(26)

Ponadto Komisja zauważyła, że nie posiada żadnej infor­ macji o spełnieniu następujących kryteriów realizacji planu restrukturyzacji określonych w ww. wytycznych: kryteriów dotyczących przywrócenia długoterminowej rentowności spółdzielni będących beneficjentami pomocy (pkt od 31 do 34 wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 1999 r. i pkt od 34 do 37 wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 2004 r.), zastosowania środków wyrównawczych w przypadku gdy beneficjentem pomocy jest średnie przedsiębiorstwo (pkt 82 lit. b) wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 2004 r.) lub udziału beneficjentów w restrukturyzacji finansowej

(30)

(1) Dz.U. C 229 z 14.9.2004, s. 5. (2) Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2.

Ponadto ściśle przestrzegana jest zasada jednorazowej wypłaty. Celem tej pomocy jest – zgodnie z tym, co przewidziano w wytycznych na restrukturyzację – umoż­ liwienie beneficjentom pokrywania kosztów własnych po przywróceniu długoterminowej zdolności ekonomicznej. Zdaniem Włoch taka pomoc na restrukturyzację umoż­ liwia wspieranie rozwoju działalności gospodarczej, nie wpływając na wymianę handlową w sposób sprzeczny ze wspólnym interesem, co stanowi spełnienie warunków określonych w ww. wytycznych: odzyskanie rentowności przedsiębiorstwa w rozsądnym czasie, zapobieganie zakłóceniu konkurencji, proporcjonalność pomocy, rozłożenie wypłat w czasie w zależności od stopnia zaawansowania planu restrukturyzacji danego przedsię­ biorstwa, kontrola realizacji planu.

L 16/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2010

(31)

Włochy podsumowują swoje uwagi, powołując się na komunikat Komisji w sprawie poprawy sytuacji ekono­ micznej w sektorze rybołówstwa z dnia 9 marca 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 6 z 201021.1.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (EBC/2009/23)

 • Dz. U. L16 - 4 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L16 - 3 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 8 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L16 - 1 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.