Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. (pomoc państwa C 29/06) w sprawie pomocy przyznanej przez Włochy na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8040) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 6

Strona 6 z 12

(zwany dalej „komunikatem z dnia 6 marca 2006 r.”) (1), i zauważają, że niekorzystną koniunkturę w sektorze rybołówstwa pogarszał wzrost cen paliw. Ponadto zmiany cen wielu gatunków ryb nie następowały w takim samym tempie jak wzrost kosztów produkcji. Z tych powodów zdaniem Włoch konieczne jest utrzy­ manie tego rodzaju środków i działań, których wyłącznym celem jest wsparcie zagrożonego sektora gospodarki.

zowany przez regiony na podstawie innych, nieznanych Komisji, przepisów.


(35)

5. OCENA

5.1. Istnienie pomocy państwa przyznanej bezprawnie

(32)

Komisja zauważa, że taki program pomocy, którego przedmiotem jest przyznanie finansowania na restruktu­ ryzację pewnej kategorii przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność w określonym sektorze, skutkuje korzyścią finansową dla tych przedsiębiorstw. Zważywszy, że produkty przedsiębiorstw, które są bene­ ficjentami, są sprzedawane na rynku wspólnotowym, pomoc ta wzmacnia ich pozycję zarówno na rynku włoskim w porównaniu z przedsiębiorstwami z innych państw członkowskich, które chcą wprowadzić swoje produkty na ten rynek, jak i na rynku innych państw członkowskich w porównaniu z przedsiębiorstwami, które sprzedają swoje produkty na tych rynkach.

Ponadto, jak stwierdzono w decyzji o wszczęciu formal­ nego postępowania wyjaśniającego, zakładając, że – jak twierdzą władze włoskie – zgłaszany program pomocy był pomocą istniejącą i że rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 18 maja 2001 r. nie stanowiło zmiany tego programu, Komisja uważa, że stał się on nowym programem pomocy z dniem 1 lipca 2001 r., gdy na skutek przyjęcia nowych wytycznych w sprawie rybołów­ stwa, mających zastosowanie od dnia 1 stycznia 2001 r., istniejące programy pomocy, które nie zostały dostoso­ wane do tych wytycznych, nie mogły opierać się na wydanych uprzednio zezwoleniach i powinny były zostać przekształcone w nowe pomoce, podlegające obowiązkowi zgłoszenia Komisji. Komisja, zgodnie z pkt 3.2 wytycznych w sprawie rybołówstwa z 2001 r., zaproponowała państwom członkowskim pismem z dnia 21 grudnia 2000 r., w ramach mechanizmu właściwych środków, wprowadzenie zmian w programach pomocy istniejących w sektorze rybołówstwa do dnia 1 lipca 2001 r., uściślając, że w przypadku braku odpo­ wiedzi uznaje się, że dane państwo członkowskie zaak­ ceptowało propozycję. Włochy nie odpowiedziały na pismo Komisji z dnia 21 grudnia 2000 r. ani na wezwanie z dnia 7 maja 2001 r., w którym zostały poinformowane, że począwszy od tego momentu w oczach Komisji brak odpowiedzi przeczącej oznacza przyjęcie propozycji właściwych środków. Komisja uznała więc, że Włochy zaakceptowały tę propozycję i że istniejące programy pomocy zostaną zmienione do dnia 1 lipca 2001 r.

(33)

Ponadto taki program pomocy przynosi korzyść przed­ siębiorstwom z określonego sektora gospodarki. W konsekwencji, ponieważ środki niezbędne do realizacji tego programu są środkami publicznymi, stanowi on pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

(36)

(34)

Uwagi, jakie Włochy przekazały Komisji w odpowiedzi na wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego, nie kwestionują zakwalifikowania tego programu jako pomocy państwa przyznanej bezprawnie. Niezależnie od możliwej interpretacji uwag Włoch, Komisja zauważa, że w każdym przypadku ten program pomocy stanowi wznowienie programu pomocy ustanowionego rozporzą­ dzeniem z dnia 10 lutego 1998 r. i analizowanego przez Komisję pod numerem NN 24/98. Jak wskazano w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­ niającego, wznowienie to stanowi wprowadzenie nowego programu pomocy, tj. pomoc przyznaną bezprawnie. Zmiana organu władzy publicznej, który wprowadza ten program w życie, nie ma wpływu na charakter pomocy i jej zakwalifikowanie przez Komisję; nie jest istotny argument, że program pomocy oparty na rozpo­ rządzeniu z dnia 1 lutego 1998 r. jest wznowiony na mocy rozporządzenia z dnia 18 maja 2001 r. lub reali­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 6 z 201021.1.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (EBC/2009/23)

 • Dz. U. L16 - 4 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L16 - 3 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 8 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L16 - 1 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.