Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. (pomoc państwa C 29/06) w sprawie pomocy przyznanej przez Włochy na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8040) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 7

Strona 7 z 12

W związku z powyższym przepisy określone w wytycznych w sprawie rybołówstwa z 2001 r. i zaakceptowane przez Włochy skutkowały w odniesieniu do niektórych programów pomocy odwo­ łaniem uprzednio udzielonych zezwoleń i za­ kwalifikowaniem ich jako nowych programów pomocy. Tak było właśnie w przypadku pomocy na restruktury­ zację spółdzielni. W odróżnieniu od wytycznych w sprawie rybołówstwa z 1997 r., wytyczne w sprawie rybołówstwa z 2001 r. zawierały w odpowiednim pkt 2.2.4 specjalny przepis, dotyczący pomocy na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw, który przewidywał zastosowanie wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 1999 r.


(37)

(1) COM(2006) 103 wersja ostateczna.

W związku z tym, jak stwierdzono w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, taki program pomocy państwa stanowi z pewnością – w odniesieniu do pomocy przyznanych po dniu 1 lipca 2001 r. – nowy program pomocy, który Włochy zobo­ wiązane były zgłosić Komisji przed wprowadzeniem go w życie.

21.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/53

5.2. Zgodność ze wspólnym rynkiem

(38)

Pomoc ta może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem wyłącznie wówczas, gdy istnieje możliwość skorzystania z jednego z odstępstw przewidzianych w Traktacie. Ponieważ beneficjentami analizowanej pomocy są przedsiębiorstwa z sektora rybołówstwa i akwakultury, pomoc ta musi być analizowana w świetle wytycznych do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury. Analiza sformułowana w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­ niającego jest utrzymana w mocy. Środek jest wyraźnie przedstawiany jako pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstw przy założeniu, że u beneficjenta wprowadzone zostaną plany restruktury­ zacji. Z listy kosztów kwalifikowalnych, zamieszczonej w rozporządzeniu z dnia 10 lutego 1998 r., wynika, że działania, jakie mogą być finansowane, są rzeczywiście działaniami umożliwiającymi restrukturyzację przedsię­ biorstw będących beneficjentami. Koszty te odpowiadają inwestycjom oraz kosztom finansowym i kosztom opera­ cyjnym przedsiębiorstwa. Są to wydatki, które z pewnością mogą być związane z przekwalifikowaniem działalności przedsiębiorstw będących beneficjentami lub dostosowaniem jej do nowych warunków gospodarczych w celu umożliwienia przywrócenia rentowności ekono­ micznej i finansowej. Zasadne jest więc dokonanie analizy tej pomocy w świetle odpowiednich wytycznych w sprawie rybołów­ stwa. Zarówno wytyczne w sprawie rybołówstwa z 2001 r. (pkt 2.2.4), jak i wytyczne w sprawie rybołówstwa z 2004 r. (pkt 4.1.2) stanowią, że pomoc przeznaczona na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsię­ biorstw powinna być oceniana zgodnie z wytycznymi w sprawie restrukturyzacji. W przypadku gdy pomoc jest przyznana po dniu 1 kwietnia 2008 r., co jest możliwe, ponieważ dla pomocy nie określono ograni­ czeń czasowych (zob. pkt 2 powyżej), miałyby zastoso­ wanie wytyczne w sprawie pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury przyjęte w 2008 r. (zwane dalej wytycznymi w sprawie rybołówstwa z 2008 r.) (1), które podobnie odsyłają do wytycznych w sprawie restrukturyzacji. W odniesieniu do pomocy przyznanych do dnia 9 października 2004 r. mają zastosowanie wytyczne w sprawie restrukturyzacji z 1999 r., a dla pomocy przyznanych od dnia 10 października 2004 r. mają zastosowanie wytyczne w sprawie restrukturyzacji z 2004 r. Należy również przypomnieć, że w szczególnym przypadku przedsiębiorstw, których główna działalność polega na rybołówstwie morskim, dodatkowo mają zastosowanie wytyczne w sprawie rybo­ łówstwa, według których pomoc ta może być przyznana tylko wówczas, gdy Komisji przedstawiony zostanie plan mający na celu redukcję zdolności floty. W związku z powyższym należy ocenić przede wszystkim, czy warunki wprowadzenia tej pomocy speł­ niają warunki określone w wytycznych w sprawie restrukturyzacji. Po pierwsze, wytyczne w sprawie restrukturyzacji prze­ widują, że beneficjentami pomocy na restrukturyzację są

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 6 z 201021.1.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (EBC/2009/23)

 • Dz. U. L16 - 4 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L16 - 3 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 8 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L16 - 1 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.