Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. (pomoc państwa C 29/06) w sprawie pomocy przyznanej przez Włochy na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8040) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 8

Strona 8 z 12

(45)

(39)

wyłącznie zagrożone przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria wymienione w pkt od 4 do 8 wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 1999 r. lub w pkt od 9 do 13 wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 2004 r. Przepisy te określają rygorystycznie kryteria umożliwia­ jące zakwalifikowanie przedsiębiorstwa jako zagrożo­ nego. Zgodnie z pkt 5 wytycznych w sprawie restruktu­ ryzacji z 1999 r. i pkt 10 wytycznych w sprawie restruk­ turyzacji z 2004 r. przedsiębiorstwo może być uznane za zagrożone, w przypadku spółki z ograniczoną odpowie­ dzialnością, jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy lub, w przypadku innych form przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia ono kryteria uprawniające do otwarcia procedury upadłościowej. Punkt 11 wytycznych w sprawie restruk­ turyzacji z 2004 r. stanowi ponadto, że poza spełnie­ niem tych kryteriów przedsiębiorstwo, aby mogło być uznane za zagrożone, musi wykazywać typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, rosnące zadłu­ żenie itd. (w myśl pkt 18 państwa członkowskie mogą uwzględnić również takie kryteria dla celów przyznania w ramach programu pomocy środków na restruktury­ zację w sektorze rybołówstwa).


(44)

(40)

Komisja zauważa, że rozporządzenie z dnia 10 lutego 1998 r. nie zawiera żadnego kryterium tego rodzaju lub podobnego. Beneficjantami pomocy przyznawanych przez Włochy mogą więc być przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów określonych w tych wytycznych, a więc takie, które nie są zagrożone. Po drugie, ponieważ pomoc skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, w myśl pkt 67 lit. a) wytycz­ nych w sprawie restrukturyzacji z 1999 r. mają zastoso­ wanie kryteria określone w pkt od 31 do 34 tych wytycznych. Te same warunki, zgodnie z pkt 82 lit. a), znajdują się w pkt od 34 do 37 wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 2004 r. W myśl tych przepisów plan restrukturyzacji musi w szczególności przywrócić długo­ terminową rentowność przedsiębiorstwa w rozsądnych ramach czasowych i na podstawie realistycznych założeń, musi opisać okoliczności, które doprowadziły do trud­ ności przedsiębiorstwa, i musi przewidzieć taką zmianę sytuacji przedsiębiorstwa, która po zakończeniu restruk­ turyzacji pozwoli mu pokryć wszystkie koszty własne; przyznanie pomocy jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy przedstawiony plan restrukturyzacji zawiera wszystkie te elementy. Komisja zauważa, że Włochy nie ustanowiły żadnej procedury, która umożliwiłaby upewnienie się co do spełnienia tych warunków. Informacje przedstawione w odpowiedzi na wszczęcie formalnego postępowanie wyjaśniającego przywołują tylko ogólne warunki przy­ znawania tych pomocy określone w rozporządzeniu z dnia 10 lutego 1998 r. Warunki te nie określają jednak obiektywnych kryteriów, które umożliwiłyby upewnienie się, że indywidualne plany restrukturyzacji zainteresowa­ nych przedsiębiorstw są rzeczywiście opracowane zgodnie z tymi zasadami. Nie ma więc żadnej gwarancji spełnienia warunków określonych w pkt od 31 do 34 wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 1999 r. lub w pkt od 34 do 37 wytycznych w sprawie restruktury­ zacji z 2004 r.

(41)

(46)

(42)

(43)

(1) Dz.U. C 84 z 3.4.2008, s. 10.

L 16/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2010

(47)

Po trzecie, w myśl pkt 40 i 41 wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 1999 r., mających zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z pkt 67 lit. c) tych wytycznych, beneficjenci muszą wnieść znaczny wkład w plan restrukturyzacji pochodzący z ich włas­ nych środków, aby pomoc mogła być ograniczona do niezbędnego minimum. Ta sama zasada określona jest w pkt 43 i 44 wytycznych w sprawie restrukturyzacji z 2004 r., mających zastosowanie na mocy pkt 82 lit. c).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 6 z 201021.1.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (EBC/2009/23)

 • Dz. U. L16 - 4 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L16 - 3 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 8 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L16 - 1 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.