Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 6

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (EBC/2009/23)

Data ogłoszenia:2010-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 6

Strona 1 z 32
L 16/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2010

WYTYCZNE

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (EBC/2009/23) (2010/34/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (2)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,


(3)

Konieczne jest określenie nowych standardów uzupeł­ niania stanu danych do 100 % populacji w zakresie danych dotyczących funduszy rynku pieniężnego (FRP) oraz wyboru najbardziej reprezentatywnej referencyjnej populacji sprawozdawczej. Nowy bilans funduszy rynku pieniężnego powinien być zagregowanym bilansem, spójnym z bilansem okre­ ślonym w rozporządzeniu Europejskiego Banku Central­ nego (WE) nr 958/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. doty­ czącym danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (6). Obciążenia sprawozdawcze można zmniejszyć uspraw­ niając uzyskiwanie bilansów instytucji kredytowych oraz funduszy rynku pieniężnego, tj. uzyskując bilans instytucji kredytowej jako różnicę pomiędzy danymi dotyczącymi pozostałych monetarnych instytucji finanso­ wych (MIF) a danymi dotyczącymi funduszy rynku pieniężnego. Ze względu na wprowadzone przez rozporządzenie (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32) rozszerzone wymogi sprawo­ zdawcze dla danych o sekurytyzacji oraz o pozostałych przypadkach zbycia kredytów udzielonych przez MIF niemonetarnym instytucjom finansowym, przekazywanie danych statystycznych w tym obszarze nie jest już konieczne. Krajowe banki centralne rozpoczęły przekazywanie staty­ styki funduszy inwestycyjnych w ramach statystyki pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego zgodnie z postanowieniami art. 18 wytycznych EBC/2007/9, co oznacza, że nie jest już wymagany przepis przejściowy zawarty w art. 14 ust. 6. Poprawa jakości analizy ekonomicznej i monetarnej operacji kredytowych wymaga wprowadzenia nowych wymogów sprawozdawczych dla kredytów udzielanych przedsiębiorstwom przez MIF z siedzibą w strefie euro w podziale na rodzaje działalności. Nazwy systemów płatniczych podlegają częstym zmianom i z tego względu lista zawierająca te nazwy w części 13 załącznika III do wytycznych EBC/2007/9 powinna zostać usunięta,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 63/2002 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie staty­ styki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez mone­ tarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2001/18) (1),

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30) (2),

(4)

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2008/32) (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Wytyczne EBC/2007/9 z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (4) powinny zostać dostosowane do prze­ kształconej wersji rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32) oraz rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7) (5).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 10 z 12.1.2002, s. 24. 15 z 20.1.2009, s. 1. 15 z 20.1.2009, s. 14. 341 z 27.12.2007, s. 1. 94 z 8.4.2009, s. 75.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 48 z 201021.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. (pomoc państwa C 29/06) w sprawie pomocy przyznanej przez Włochy na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8040) (1)

 • Dz. U. L16 - 4 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L16 - 3 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 8 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L16 - 1 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.