Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 30 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 30 - Strona 2

Strona 2 z 2

(7)

(3)

Wniosek spełnia wymogi merytoryczne i proceduralne określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 i został złożony w terminie określonym w art. 13 zdanie drugie tego rozporządzenia.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 230 z 19.8.1991, s. 1. 255 z 29.9.2007, s. 42. 55 z 29.2.2000, s. 25. 98 z 7.4.2001, s. 6. 15 z 18.1.2008, s. 5.

(8)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

(6) EFSA Scientific Report (2009) 327 – Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance trif­ luralin (Sprawozdanie naukowe EFSA (2009) 327 – Wnioski z przeglądu w sprawie oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, dotyczące substancji czynnej trifluraliny), wydano ponownie w dniu 14 lipca 2009 r.


26.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/31

(9)

Ze względu na braki w przedstawionych nowych anali­ zach nie zostały zwłaszcza wyeliminowane wątpliwości związane z możliwym wysokim ryzykiem dla orga­ nizmów wodnych, w szczególności ryb. Z tego względu nie mogła zostać ukończona ocena ryzyka dla wód powierzchniowych. Ponadto ze względu na nieaktualność przedstawionych informacji, nie została odpowiednio wyjaśniona możliwość transportu w powietrzu na dalekie odległości. Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do wyników przeglądu. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do projektu spra­ wozdania z przeglądu, a w szczególności do utrzymują­ cych się wątpliwości związanych z ryzykiem dla orga­ nizmów wodnych oraz możliwością transportu w powietrzu na dalekie odległości. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane. Jednak pomimo przedstawionych przez powiadamiają­ cego argumentów nie udało się rozwiać istniejących obaw, a oceny dokonane na podstawie przedłożonych informacji i poddane ewaluacji w ramach posiedzeń ekspertów EFSA nie wykazały, by można się było spodziewać, by w ramach proponowanych warunków stosowania środki ochrony roślin zawierające trifluralinę zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG. Nie należy zatem włączać trifluraliny do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Należy uchylić decyzję 2007/629/WE.

(14)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia kolejnego wniosku dla trifluraliny zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG oraz rozdziałem II rozpo­ rządzenia (WE) nr 33/2008. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(15)

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Trifluraliny nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Artykuł 2 Decyzja 2007/629/WE traci moc. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(11)

Sporządzono w Brukseli dnia 25 czerwca 2010 r.

(12)

W imieniu Komisji

John DALLI

(13)

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 30 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 34 z 201026.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (  Dz.U. L 336 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 342)

 • Dz. U. L160 - 32 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4170) (1)

 • Dz. U. L160 - 26 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177) (1)

 • Dz. U. L160 - 11 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

 • Dz. U. L160 - 10 z 201026.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. przedłużająca mandat szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

 • Dz. U. L160 - 5 z 201026.6.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

 • Dz. U. L160 - 3 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 561/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 560/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (ChOG))

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.