Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2010-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 1

29.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (2010/360/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona, Artykuł 1

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych zostaje niniej­ szym zatwierdzona w imieniu Unii (2). Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby uprawnionej do dokonania notyfikacji przewi­ dzianej w art. 8 ust. 1 Umowy oraz do złożenia następującego oświadczenia: „W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, w związku z czym wykonuje wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki Wspólnoty Europejskiej. Z tego względu odniesienia do »Wspólnoty Europejskiej« w tekście Umowy traktuje się, w odpowiednich przypadkach, jako odniesienia do »Unii Europejskiej«.”

Dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązują­ cych umów dwustronnych umową wspólnotową. Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty umowę z Bośnią i Hercegowiną dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych (zwaną dalej „Umową”) zgodnie z mechanizmami i dyrektywami zawartymi w załączniku do decyzji Rady upoważniającej Komisję do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązują­ cych umów dwustronnych umową wspólnotową. Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia 5 maja 2006 r., z zastrzeżeniem zawarcia jej w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2006/426/WE (1). W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska powinna notyfikować Bośni i Hercegowinie, że Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym.

(2)

(3)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

J. BLANCO LÓPEZ

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 169 z 22.6.2006, s. 47.

(2) Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną doty­ cząca pewnych aspektów usług lotniczych została opublikowana w Dz.U. L 169 z 22.6.2006, s. 48 razem z decyzją o jej podpisaniu.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 12 z 201029.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładającego specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylającego decyzję 2008/798/WE (  Dz.U. L 311 z 26.11.2009)

 • Dz. U. L161 - 11 z 201029.6.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (  Dz.U. L 309 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L161 - 9 z 201029.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Izraela w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4227)

 • Dz. U. L161 - 6 z 201029.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej FEN 560 (sproszkowane nasiona kozieradki pospolitej) jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L161 - 4 z 201029.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 563/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L161 - 2 z 201029.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 562/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.