Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 11

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (  Dz.U. L 309 z 24.11.2009)

Data ogłoszenia:2010-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 11

29.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 161/11

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309 z dnia 24 listopada 2009 r.) Strona 75, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „2. „2. Do dnia 14 grudnia 2012 r. państwa członkowskie przekazują …”, Do dnia 26 listopada 2012 r. państwa członkowskie przekazują …”.


Strona 75, art. 4 ust. 3 akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „3. „3. Do dnia 14 grudnia 2014 r. Komisja przedstawia …”, Do dnia 26 listopada 2014 r. Komisja przedstawia …”.

Strona 75, art. 4 ust. 3 akapit drugi: zamiast: powinno być: „Do dnia 14 grudnia 2018 r. Komisja przedstawia …”, „Do dnia 26 listopada 2018 r. Komisja przedstawi a…”.

Strona 75, art. 5 ust. 2: zamiast: powinno być: „2. „2. Do dnia 14 grudnia 2013 r. państwa członkowskie tworzą …”, Do dnia 26 listopada 2013 r. państwa członkowskie tworzą …”.

Strona 76, art. 6 ust. 4: zamiast: powinno być: „4. „4. Środki przewidziane w ust. 1 i 2 ustanawia się do dnia 14 grudnia 2015 r.”, Środki przewidziane w ust. 1 i 2 ustanawia się do dnia 26 listopada 2015 r.”.

Strona 76, art. 7 ust. 3: zamiast: powinno być: „… Komisja we współpracy z państwami członkowskimi opracuje do dnia 14 grudnia 2012 r. …”, „… Komisja we współpracy z państwami członkowskimi opracuje do dnia 26 listopada 2012 r. …”.

Strona 76, art. 8 ust. 2 akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „2. „2. Do dnia 14 grudnia 2016 r. państwa członkowskie zapewniają …”, Do dnia 26 listopada 2016 r. państwa członkowskie zapewniają …”.

Strona 80, art. 17 akapit drugi: zamiast: powinno być: „Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach do dnia 14 grudnia 2012 r. i …”, „Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach do dnia 26 listopada 2012 r. i …”.

Strona 81, art. 23 ust. 1 akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 14 grudnia 2011 r.”, „1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 26 listopada 2011 r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 12 z 201029.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładającego specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylającego decyzję 2008/798/WE (  Dz.U. L 311 z 26.11.2009)

 • Dz. U. L161 - 9 z 201029.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Izraela w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4227)

 • Dz. U. L161 - 6 z 201029.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej FEN 560 (sproszkowane nasiona kozieradki pospolitej) jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L161 - 4 z 201029.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 563/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L161 - 2 z 201029.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 562/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L161 - 1 z 201029.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.