Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 12

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładającego specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylającego decyzję 2008/798/WE (  Dz.U. L 311 z 26.11.2009)

Data ogłoszenia:2010-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 12

L 161/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładającego specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylającego decyzję 2008/798/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311 z dnia 26 listopada 2009 r.) Strona 4, art. 4 ust. 1 akapit pierwszy: zamiast: „Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają kontrole dokumentacji, identyfikacyjne oraz kontrole bezpośrednie, łącznie z analizami laboratoryjnymi, wszystkich pochodzących lub wysłanych z Chin przesyłek przeznaczonych do przywozu do Wspólnoty, zawierających wodorowęglan amonu przeznaczony do żywności i pasz oraz żywność i pasze zawierające mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe, inne niż wymienione w art. 2 ust. 1.”,


powinno być: „Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają kontrole dokumentacji, identyfikacyjne oraz kontrole bezpośrednie, łącznie z analizami laboratoryjnymi, pochodzących lub wysłanych z Chin przesyłek przeznaczonych do przywozu do Wspólnoty, zawierających wodorowęglan amonu przeznaczony do żywności i pasz oraz żywność i pasze zawierające mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe, inne niż wymienione w art. 2 ust. 1.”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88 z dnia 29 marca 2008 r.) Strona 55, załącznik IX, pkt 4.9: zamiast: „Rozpuścić 150 mg kwasu trichlorooctowego w wodzie i uzupełnić do 1 000 ml.”,

powinno być: „Rozpuścić 150 g kwasu trichlorooctowego w wodzie i uzupełnić do 1 000 ml.”. Strona 56, załącznik IX, pkt 6.1.2: zamiast: „(…) następnie dodać 200 g mocznika w postaci stałej (…) ”,

powinno być: „(…) następnie dodać 200 mg mocznika w postaci stałej (…)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 11 z 201029.6.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (  Dz.U. L 309 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L161 - 9 z 201029.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Izraela w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4227)

 • Dz. U. L161 - 6 z 201029.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej FEN 560 (sproszkowane nasiona kozieradki pospolitej) jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L161 - 4 z 201029.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 563/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L161 - 2 z 201029.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 562/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L161 - 1 z 201029.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.