Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 17

6. Obok znaku zgodności Pi umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która brała udział w badaniach odbiorczych i próbach. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej umieszcza sama jednostka notyfikowana lub producent zgodnie z jej wskazówkami. 7. Oznakowanie daty badania okresowego lub – w odpowiednich przypadkach – badania pośredniego umieszcza się obok numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za badanie okresowe. 8. W odniesieniu do butli gazowych zgodnych uprzednio z dyrektywami 84/525/EWG, 84/526/EWG lub 84/527/EWG, nieposiadających znaku zgodności Pi, przy przeprowadzaniu pierwszego badania okresowego zgodnie z niniejszą dyrektywą umieszcza się numer identyfikacyjny odpowiedzialnej jednostki notyfikowanej poprzedzony znakiem zgodności Pi.


Artykuł 18 Wymagania dotyczące organów notyfikujących 1. Organ notyfikujący jest ustanawiany w sposób niepowodujący konfliktu interesów z jednostkami notyfikowanymi. 2. Sposób organizacji i funkcjonowania organu notyfikującego zapewnia zachowanie obiektywizmu i bezstronności jego działalności. 3. Organ notyfikujący jest tak zorganizowany, aby każda decyzja dotycząca notyfikowania jednostek notyfikowanych była podejmowana przez kompetentne osoby spoza grona osób, które przeprowadziły ocenę.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej d)

L 165/9

4. Organ notyfikujący nie może oferować ani wykonywać żadnej działalności ani świadczyć usług doradczych na zasadach komercyjnych lub konkurencyjnych, które wykonują lub świadczą jednostki notyfikowane. 5. Organ notyfikujący zapewnia ochronę poufności otrzymywanych informacji. 6. Organ notyfikujący dysponuje wystarczającą liczbą kompetentnych pracowników do właściwego wykonywania swoich zadań. Artykuł 19 Obowiązki organów notyfikujących w zakresie informowania Państwa członkowskie informują Komisję o swoich krajowych procedurach oceny, notyfikacji i monitorowania jednostek notyfikowanych oraz o wszelkich zmianach tych informacji. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej. Artykuł 20 Wymagania dotyczące jednostek notyfikowanych 1. Do celów notyfikacji jednostka notyfikowana spełnia wymagania określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie. 2. Właściwy organ w rozumieniu załączników do dyrektywy 2008/68/WE może być jednostką notyfikowaną, pod warunkiem że spełnia on wymagania określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie oraz nie działa jednocześnie jako organ notyfikujący. 3. Jednostka notyfikowana jest ustanawiana zgodnie z prawem krajowym i posiada osobowość prawną. 4. Jednostka notyfikowana bierze udział w stosownej działalności normalizacyjnej i w działalności grupy koordynującej jednostki notyfikowane, ustanowionej zgodnie z art. 29 lub zapewnia informowanie o takiej działalności swoich pracowników przeprowadzających oceny, oraz stosuje decyzje administracyjne i dokumenty opracowane w wyniku prac takiej grupy jako ogólne wytyczne. Artykuł 21 Wniosek o notyfikację 1. Jednostka kontrolująca składa wniosek o notyfikację organowi notyfikującemu państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę. 2. a) Do wniosku dołącza się opis: działalności związanej z oceną zgodności, badaniami okresowymi, badaniami pośrednimi, badaniami nadzwyczajnymi i ponowną oceną zgodności; procedur dotyczących lit. a); ciśnieniowych urządzeń transportowych, w odniesieniu do których jednostka wskazuje swoje kompetencje;

certyfikatu akredytacji wydanego przez krajową jednostkę akredytująca w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 765/2008, potwierdzającego, że dana jednostka kontrolująca spełnia wymagania określone w art. 20 niniejszej dyrektywy. Artykuł 22 Procedura notyfikacji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.