Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 17

Artykuł 28 Wymiana doświadczeń Komisja zapewnia organizację wymiany doświadczeń między krajowymi organami państw członkowskich odpowiedzialnymi na mocy niniejszej dyrektywy za: a) b) politykę w obszarze notyfikowania; nadzór rynku.

Artykuł 29 Koordynacja jednostek notyfikowanych

Artykuł 26 Obowiązki jednostek notyfikowanych w zakresie dotyczącym ich działalności 1. Jednostki notyfikowane przeprowadzają oceny zgodności, badania okresowe, badania pośrednie i badania nadzwyczajne zgodnie z warunkami notyfikacji i procedurami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE. 2. Jednostki notyfikowane przeprowadzają ponowne oceny zgodności zgodnie z załącznikiem III. 3. Jednostki notyfikowane, które zostały notyfikowane przez jedno państwo członkowskie, są uprawnione do działania we wszystkich państwach członkowskich. Organ notyfikujący, który przeprowadził pierwotną ocenę i notyfikację, pozostaje odpowiedzialny za monitorowanie bieżącej działalności jednostki notyfikowanej.


Komisja zapewnia wprowadzenie i właściwą realizację koordynacji i współpracy między jednostkami notyfikowanymi na mocy niniejszej dyrektywy w formie sektorowego zespołu jednostek notyfikowanych. Państwa członkowskie zapewniają udział notyfikowanych przez nie jednostek w pracach tego zespołu bezpośrednio lub przez wyznaczonych przedstawicieli.

ROZDZIAŁ 5 PROCEDURY OCHRONNE

Artykuł 30 Procedura postępowania w przypadku ciśnieniowych urządzeń transportowych stwarzających zagrożenie na poziomie krajowym 1. Jeżeli organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego podjęły działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 lub mają wystarczające powody, aby sądzić, że ciśnieniowe urządzenia transportowe objęte niniejszą dyrektywą stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub innych aspektów ochrony interesów publicznych objętych niniejszą dyrektywą, dokonują w odniesieniu do danych ciśnieniowych urządzeń transportowych ocenę obejmującą wszystkie wymagania ustanowione w niniejszej dyrektywie. W miarę potrzeby właściwe podmioty gospodarcze współpracują z organami nadzoru rynku, w tym udzielając dostępu do swoich pomieszczeń i w stosownych przypadkach dostarczając próbki.

Artykuł 27 Obowiązki jednostek notyfikowanych w zakresie udzielania informacji 1. a) Jednostki notyfikowane informują organ notyfikujący: o każdej odmowie, ograniczeniu, zawieszeniu lub wycofaniu certyfikatu; o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na zakres i warunki notyfikacji;

b)

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/11

Jeżeli w trakcie tej oceny organy nadzoru rynku ustalą, że ciśnieniowe urządzenia transportowe nie spełniają wymagań określonych w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie, niezwłocznie żądają od właściwego podmiotu gospodarczego podjęcia wszelkich właściwych działań naprawczych w celu zapewnienia zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych z tymi wymaganiami, wycofania ciśnieniowych urządzeń transportowych z obrotu lub odzyskania ich w wyznaczonym przez siebie rozsądnym terminie, współmiernym z charakterem zagrożenia.

6. Państwa członkowskie inne niż państwo członkowskie, które wszczęło procedurę, niezwłocznie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszystkich przyjętych środkach i przekazują wszelkie dodatkowe informacje dotyczące niezgodności danych ciśnieniowych urządzeń transportowych, którymi dysponują, a w przypadku sprzeciwu wobec notyfikowanego środka krajowego, przedstawiają swoje zastrzeżenia. 7. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 4, żadne państwo członkowskie ani Komisja nie zgłosiły sprzeciwu wobec środka tymczasowego podjętego przez państwo członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony. 8. Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne podjęcie właściwych środków ograniczających w odniesieniu do danych ciśnieniowych urządzeń transportowych, takich jak wycofanie urządzeń z obrotu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.