Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 17

Organy nadzoru rynku powiadamiają o tym właściwą jednostkę notyfikowaną.

Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 ma zastosowanie do działania naprawczego, o którym mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu.

2. Jeżeli organy nadzoru rynku uznają, że niezgodność nie ogranicza się wyłącznie do terytorium ich państwa, informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wynikach oceny i działaniach, których podjęcia zażądały od podmiotu gospodarczego.


Artykuł 31 Procedura ochronna na poziomie Unii 1. Jeżeli po zakończeniu procedury określonej w art. 30 ust. 3 i 4 zgłaszane są zastrzeżenia wobec środka podjętego przez państwo członkowskie lub jeżeli Komisja uznaje krajowy środek za sprzeczny z wiążącym Unię aktem prawnym, Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i właściwym podmiotem gospodarczym lub właściwymi podmiotami gospodarczymi oraz poddaje środek krajowy ocenie. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek krajowy jest uzasadniony. Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw członkowskich oraz niezwłocznie przekazuje ją państwom członkowskim i właściwemu podmiotowi gospodarczemu lub właściwym podmiotom gospodarczym. 2. Jeżeli środek krajowy uznaje się za uzasadniony, wszystkie państwa członkowskie podejmują środki konieczne do zapewnienia wycofania z obrotu na ich rynkach niezgodnych ciśnieniowych urządzeń transportowych i informują o nich Komisję. Jeżeli środek krajowy uznaje się za nieuzasadniony, dane państwo członkowskie wycofuje go. 3. Jeżeli środek krajowy uznaje się za uzasadniony, a niezgodność ciśnieniowych urządzeń transportowych przypisuje się brakom w normach, o których mowa w art. 30 ust. 5 lit. b), Komisja informuje właściwą europejską organizację normalizacyjną lub organizacje normalizacyjne i może skierować sprawę do komitetu powołanego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE (1). Przed wydaniem opinii Komitet może skonsultować się z właściwą europejską organizacją normalizacyjną lub organizacjami normalizacyjnymi.

(1) Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37).

3. Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie wszelkich właściwych działań naprawczych w odniesieniu do ciśnieniowych urządzeń transportowych, które udostępnił na rynku unijnym.

4. Jeżeli odnośny podmiot gospodarczy nie podejmie odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru rynku podejmują wszelkie odpowiednie środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania ciśnieniowych urządzeń transportowych na ich rynku krajowym, wycofania urządzeń z obrotu lub ich odzyskania.

Niezwłocznie przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje o tych środkach.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, obejmują wszelkie dostępne informacje szczegółowe, w szczególności dane niezbędne do identyfikacji niezgodnych ciśnieniowych urządzeń transportowych, informacje na temat pochodzenia urządzeń, charakteru zarzucanej niezgodności i związanego z nią ryzyka oraz rodzaju i okresu obowiązywania podjętych środków krajowych, a także argumentację przedstawioną przez właściwy podmiot gospodarczy. Organy nadzoru rynku wskazują w szczególności, czy niezgodność wynika z:

a)

niespełnienia przez ciśnieniowe urządzenia transportowe wymagań dotyczących zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub innych aspektów ochrony interesów publicznych określonych w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie; albo

b)

braków w normach lub kodeksach technicznych, o których mowa w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE lub w innych przepisach tej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.