Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 17

L 165/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 32

ROZDZIAŁ 6 PRZEPISY KOŃCOWE

30.6.2010

Zgodne z wymaganiami ciśnieniowe urządzenia transportowe stwarzające zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 1. Jeżeli po przeprowadzeniu oceny zgodnie z art. 30 ust. 1 państwo członkowskie ustala, że ciśnieniowe urządzenie transportowe stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego lub innych aspektów ochrony interesów publicznych, mimo że jest zgodne z wymaganiami dyrektywy 2008/68/WE i niniejszej dyrektywy, żąda od właściwego podmiotu gospodarczego podjęcia wszelkich właściwych środków w celu zapewnienia, aby ciśnieniowe urządzenia transportowe przy wprowadzaniu do obrotu nie stwarzały już zagrożenia, wycofania urządzeń z obrotu lub odzyskania ich w wyznaczonym przez siebie rozsądnym terminie współmiernym z rodzajem zagrożenia. 2. Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie działań naprawczych wobec wszystkich odnośnych ciśnieniowych urządzeń transportowych, które udostępnił na rynku lub użytkuje w całej Unii. 3. Państwo członkowskie niezwłocznie informuje o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie. Informacja ta obejmuje wszelkie dostępne szczegóły, w szczególności dane niezbędne do identyfikacji danych ciśnieniowych urządzeń transportowych, dane dotyczące pochodzenia i łańcucha dostaw urządzeń, rodzaju związanego z nimi zagrożenia oraz rodzaju i okresu obowiązywania podjętych środków krajowych. 4. Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i właściwym podmiotem gospodarczym lub właściwymi podmiotami gospodarczymi oraz poddaje środki krajowe ocenie. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy środek krajowy jest uzasadniony i w razie potrzeby proponuje odpowiednie środki. 5. Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw członkowskich oraz niezwłocznie przekazuje ją państwom członkowskim i właściwemu podmiotowi gospodarczemu lub właściwym podmiotom gospodarczym. Artykuł 33 Brak zgodności pod względem formalnym 1. Bez uszczerbku dla art. 30, w przypadku gdy państwo członkowskie dokona jednego z poniższych ustaleń, wymaga ono od właściwego podmiotu gospodarczego usunięcia danej niezgodności: a) b) c) d) znak zgodności Pi został umieszczony z naruszeniem art. 12, 13, 14 lub 15; nie umieszczono znaku zgodności Pi; dokumentacja niekompletna; techniczna jest niedostępna albo


Artykuł 34 Przepisy przejściowe Państwa członkowskie mogą na swoim terytorium utrzymać przepisy wymienione w załączniku II. Państwa członkowskie, które utrzymują takie przepisy, informują o tym Komisję. Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.

Artykuł 35 Dostosowanie do postępu technicznego i naukowego Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dostosowań załączników do niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowań załączników do dyrektywy 2008/68/WE. Do aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule, zastosowanie mają procedury ustanowione w art. 36, 37 i 38.

Artykuł 36 Wykonywanie oddelegowanych uprawnień 1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 35, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony. 2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o nim jednocześnie Parlament Europejski i Radę. 3. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji na warunkach określonych w art. 37 i 38.

Artykuł 37 Odwołanie oddelegowanych uprawnień 1. Parlament Europejski lub Rada mogą w dowolnym momencie odwołać oddelegowane uprawnienia, o których mowa w art. 35. 2. Instytucja wszczynająca procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o odwołaniu oddelegowanych uprawnień informuje o tym fakcie drugą instytucję oraz Komisję w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując, których oddelegowanych uprawnień może dotyczyć odwołanie oraz ewentualne powody odwołania. 3. Decyzja o odwołaniu kładzie kres delegacji uprawnień w niej wymienionych oraz wchodzi w życie bezzwłocznie lub z dniem w niej określonym. Nie ma ona wpływu na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Decyzja ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.