Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 17
1–5. Obok znaku zgodności Pi umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za badania okresowe. Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badania okresowe wydaje świadectwo ponownej oceny zgodności zgodnie z ust. 6. 5. Jeżeli naczynia ciśnieniowe były produkowane seryjnie, państwa członkowskie mogą zezwolić na przeprowadzenie ponownej oceny zgodności pojedynczych naczyń ciśnieniowych, w tym również ich zaworów i innego wyposażenia używanego do przewozu, przez jednostkę notyfikowaną do przeprowadzania badań okresowych odpowiednich przewoźnych naczyń ciśnieniowych, pod warunkiem że zgodność typu została oceniona zgodnie z ust. 3 przez jednostkę notyfikowaną typu A, odpowiedzialną za ponowną ocenę zgodności, oraz że zostało wydane świadectwo ponownej oceny typu. Obok znaku zgodności Pi umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za badania okresowe. 6. We wszystkich przypadkach jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badania okresowe wydaje świadectwo ponownej oceny zgodności zawierające co najmniej: a) dane identyfikacyjne jednostki notyfikowanej wydającej świadectwo oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej typu A odpowiedzialnej za ponowną ocenę zgodności zgodnie z ust. 3, jeżeli są to różne jednostki; nazwę i adres właściciela lub użytkownika określonego w ust. 2; w przypadku zastosowania procedury określonej w ust. 5 – dane identyfikacyjne świadectwa ponownej oceny typu; dane identyfikacyjne ciśnieniowego urządzenia transportowego, które opatrzono znakiem zgodności Pi, w tym co najmniej numer lub numery seryjne; oraz datę wydania.


b) c) d)

e)

7. Wydaje się świadectwo ponownej oceny typu. Jeżeli zastosowanie ma procedura określona w ust. 5, jednostka notyfikowana typu A odpowiedzialna za ponowną ocenę zgodności wydaje świadectwo ponownej oceny typu zawierające co najmniej: a) b) dane identyfikacyjne jednostki notyfikowanej wydającej świadectwo; nazwę i adres producenta i posiadacza oryginalnej homologacji typu dla ciśnieniowych urządzeń transportowych poddanych ponownej ocenie, jeżeli posiadacz nie jest producentem;

30.6.2010

c) d) e)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/17

dane identyfikacyjne ciśnieniowego urządzenia transportowego należącego do serii; datę wydania; oraz następujące zdanie: „Niniejsze świadectwo nie upoważnia do wytwarzania ciśnieniowych urządzeń transportowych lub ich części”.

8. Poprzez umieszczenie znaku zgodności Pi właściciel lub użytkownik wskazuje, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność ciśnieniowego urządzenia transportowego ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie mającymi zastosowanie w czasie ponownej oceny. 9. W odpowiednich przypadkach uwzględnia się przepisy załącznika II ust. 2 i stosuje się oznakowanie dotyczące niskiej temperatury, o którym mowa w tym załączniku.

L 165/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 290 TFUE Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że przepisy przedmiotowej dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla stanowiska, jakie w przyszłości instytucje mogą zająć w odniesieniu do wykonania art. 290 TFUE lub poszczególnych aktów ustawodawczych zawierających takie przepisy.

Oświadczenie Komisji w sprawie notyfikacji aktów delegowanych Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że – oprócz przypadków, w których akt ustawodawczy przewiduje tryb pilny – Parlament Europejski i Rada uznają, że notyfikacja aktów delegowanych uwzględnia przerwy w pracach instytucji (zimową, letnią i związaną z wyborami do Parlamentu Europejskiego), tak aby Parlament Europejski i Rada mogły wykonywać swoje prerogatywy w terminach przewidzianych w odnośnych aktach ustawodawczych, i jest gotowa działać w zgodzie z powyższym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.