Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 17

Podmioty gospodarcze powinny, w odniesieniu do ich odpowiednich ról w łańcuchu dostaw, być odpowiedzialne za zgodność ciśnieniowych urządzeń transportowych z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i dostępu do rynku. Zgodność nowych ciśnieniowych urządzeń transportowych z wymaganiami technicznymi określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie powinna być wykazana w ramach oceny zgodności w celu przedstawienia dowodów, że ciśnieniowe urządzenie transportowe jest bezpieczne. Badania okresowe, badania pośrednie i badania nadzwyczajne ciśnieniowych urządzeń transportowych powinny być przeprowadzane zgodnie z załącznikami do dyrektywy 2008/68/WE i z niniejszą dyrektywą w celu zapewnienia ciągłej zgodności z zawartymi w nich wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Ciśnieniowe urządzenia transportowe powinny posiadać oznaczenie wskazujące na ich zgodność z dyrektywą 2008/68/WE i niniejszą dyrektywą w celu zapewnienia ich swobodnego przepływu i swobodnego użytkowania. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do ciśnieniowych urządzeń transportowych wprowadzonych do obrotu przed właściwą datą wdrożenia dyrektywy 1999/36/WE i niepodlegających ponownej ocenie zgodności. Jeżeli istniejące ciśnieniowe urządzenia transportowe, które uprzednio nie zostały poddane ocenie zgodności z dyrektywą 1999/36/WE, mają podlegać swobodnemu przepływowi i swobodnemu użytkowaniu, powinny zostać poddane ponownej ocenie zgodności. Konieczne jest określenie wymagań względem organów odpowiedzialnych za ocenę, notyfikację i monitorowanie jednostek notyfikowanych w celu zapewnienia stałego poziomu jakości wykonywania zadań przez jednostki notyfikowane. Procedury oceny zgodności przewidziane w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie wymagają interwencji jednostek kontrolujących w celu określenia szczegółowych wymagań w zakresie operacyjnym, aby zapewnić jednolity poziom wykonywania zadań w całej Unii. Jednostki kontrolujące powinny być zatem notyfikowane Komisji przez państwa członkowskie. Organ notyfikujący powinien zachować odpowiedzialność za monitorowanie jednostki notyfikowanej, bez względu na to, gdzie jednostki notyfikowane wykonują swoje zadania, w celu zapewnienia wyraźnej odpowiedzialności za bieżące monitorowanie.


(9)

Konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad wzajemnego uznawania jednostek notyfikowanych, które zapewniają zgodność z dyrektywą 2008/68/WE i niniejszą dyrektywą. Te wspólne zasady będą skutkowały wyeliminowaniem niepotrzebnych obciążeń finansowych i procedur administracyjnych związanych z homologacją urządzeń oraz wyeliminowaniem barier technicznych w handlu.

(19)

(10)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość podejmowania środków w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzenia do obrotu i używania urządzeń, jeżeli takie urządzenia stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa w pewnych określonych okolicznościach, również w przypadku gdy takie urządzenia są zgodne z dyrektywą 2008/68/WE oraz z niniejszą dyrektywą.

(11)

(20)

Komisja powinna sporządzić specjalne wytyczne, aby ułatwić praktyczne wdrożenie przepisów technicznych niniejszej dyrektywy, z uwzględnieniem wyników wymiany doświadczeń przewidzianej w art. 28 i 29.

(21) (12)

Komisję należy upoważnić do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do niektórych dostosowań załączników. Szczególnie istotne jest, by w czasie prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje, w tym również z ekspertami.

(13)

(22)

(14)

(15)

Dyrektywa Rady 76/767/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących zbiorników ciśnieniowych oraz procedury ich kontroli (1), dyrektywa Rady 84/525/EWG z dnia 17 września 1984 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.