Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 17

8.6.8 akapit drugi załączników do dyrektywy 2008/68/WE; 23) „organ notyfikujący” oznacza organ wyznaczony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 17; 24) „jednostka notyfikowana” oznacza jednostkę kontrolującą spełniającą wymagania określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i warunki określone w art. 20 i 26 niniejszej dyrektywy oraz notyfikowaną zgodnie z art. 22 niniejszej dyrektywy; 25) „notyfikacja” oznacza proces przyznania jednostce notyfikowanej statusu jednostki kontrolującej i obejmuje przekazanie tej informacji Komisji i państwom członkowskim;


26) „nadzór rynku” oznacza czynności wykonywane i środki podejmowane przez organy władzy publicznej w celu zapewnienia, że ciśnieniowe urządzenia transportowe w swoim cyklu życia są zgodne z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa lub jakiegokolwiek innego aspektu ochrony interesów publicznych.

Artykuł 3 Wymagania dodatkowe Państwa członkowskie mogą ustanowić na swoim terytorium dodatkowe wymagania dotyczące średnio- lub długoterminowego przechowywania lub użytkowania na miejscu ciśnieniowych urządzeń transportowych. Państwa członkowskie nie ustanawiają jednak dodatkowych wymagań dotyczących samych ciśnieniowych urządzeń transportowych.

ROZDZIAŁ 2 OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Artykuł 4 Obowiązki producentów 1. Producenci wprowadzający do obrotu ciśnieniowe urządzenia transportowe zapewniają, aby urządzenia te zostały zaprojektowane, wytworzone oraz aby posiadały odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE oraz w niniejszej dyrektywie. 2. W przypadku wykazania zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych z obowiązującymi wymaganiami w ramach procesu oceny zgodności określonego w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie, producenci umieszczają na urządzeniach znak zgodności Pi zgodnie z art. 15 niniejszej dyrektywy. 3. Producenci przechowują dokumentację techniczną określoną w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE. Dokumentację tę przechowuje się przez okres określony w załącznikach. 4. Producenci, którzy uważają lub mają powody, aby sądzić, że wprowadzone przez nich do obrotu ciśnieniowe urządzenia transportowe nie są zgodne z załącznikami do dyrektywy 2008/68/WE lub z niniejszą dyrektywą, natychmiast podejmują środki naprawcze niezbędne dla zapewnienia zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, wycofania ich z obrotu lub odzyskania w stosownych przypadkach. Ponadto jeżeli ciśnieniowe urządzenia transportowe stwarzają zagrożenie, producenci niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których ciśnieniowe urządzenia transportowe zostały przez nich udostępnione, podając dokładne informacje, w szczególności na temat niezgodności i podjętych środków naprawczych. 5. Producenci dokumentują wszystkie takie przypadki niezgodności i podjęte środki naprawcze.

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/5

6. Na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego producenci udzielają mu ponadto wszelkich informacji i udostępniają dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego ciśnieniowego urządzenia transportowego w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na wniosek tego organu producenci podejmują z nim współpracę w zakresie działań ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza ciśnieniowe urządzenie transportowe wprowadzone przez nich do obrotu. 7. Producenci dostarczają użytkownikom jedynie informacje zgodne z wymaganiami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie.

2. Przed wprowadzeniem ciśnieniowych urządzeń transportowych do obrotu importerzy zapewniają poddanie tych urządzeń odpowiedniej procedurze oceny zgodności przez producenta. Zapewniają oni, aby producent sporządził dokumentację techniczną i, aby ciśnieniowe urządzenia transportowe były opatrzone znakiem zgodności Pi oraz, aby towarzyszyły im certyfikaty zgodności określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.