Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 17

Dystrybutorzy dokumentują wszystkie takie przypadki niezgodności i podjęte środki naprawcze.

Artykuł 10 Przypadki, w których obowiązki producentów stosuje się do importerów i dystrybutorów Do celów niniejszej dyrektywy importera lub dystrybutora uważa się za producenta i podlega on obowiązkom producenta zgodnie z art. 4, jeżeli wprowadza ciśnieniowe urządzenia transportowe do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo zmienia już wprowadzone do obrotu ciśnieniowe urządzenia transportowe w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymaganiami.


4. Na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego dystrybutorzy udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego ciśnieniowego urządzenia transportowego w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na wniosek właściwego organu dystrybutorzy podejmują z nim współpracę w zakresie działań ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza ciśnieniowe urządzenie transportowe udostępnione przez nich na rynku.

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 11

L 165/7

Identyfikacja podmiotów gospodarczych Na wniosek organu nadzoru rynku podmioty gospodarcze przez okres co najmniej 10 lat dokonują identyfikacji: a) każdego podmiotu gospodarczego, który dostarczył im ciśnieniowe urządzenia transportowe; każdego podmiotu gospodarczego, któremu dostarczyły ciśnieniowe urządzenia transportowe.

Znak zgodności Pi umieszcza się zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 14 Ogólne zasady znaku zgodności Pi 1. Znak zgodności Pi jest umieszczany jedynie przez producenta lub, w przypadkach ponownej oceny zgodności, zgodnie z załącznikiem III. W odniesieniu do butli gazowych uprzednio zgodnych z dyrektywami 84/525/EWG, 84/526/EWG lub 84/527/EWG znak zgodności Pi jest umieszczany przez jednostkę notyfikowaną lub pod jej nadzorem. 2. Znak zgodności Pi umieszcza się wyłącznie na ciśnieniowych urządzeniach transportowych, które: a) spełniają wymagania oceny zgodności określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie; lub spełniają wymagania ponownej oceny zgodności, o których mowa w art. 13.

b)

ROZDZIAŁ 3 ZGODNOŚĆ CIŚNIENIOWYCH URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH

Artykuł 12 Zgodność ciśnieniowych urządzeń transportowych i jej ocena 1. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), spełniają odpowiednie wymagania oceny zgodności, badań okresowych, badań pośrednich i badań nadzwyczajnych określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE oraz w rozdziałach 3 i 4 niniejszej dyrektywy. 2. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), są zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji, zgodnie z którą wyprodukowano urządzenia. Urządzenia podlegają badaniom okresowym, badaniom pośrednim i badaniom nadzwyczajnym zgodnie z załącznikami do dyrektywy 2008/68/WE oraz wymaganiami określonymi w rozdziałach 3 i 4 niniejszej dyrektywy. 3. Wydane przez jednostkę notyfikowaną certyfikaty oceny zgodności i ponownej oceny zgodności oraz sprawozdania z badań okresowych, badań pośrednich i badań nadzwyczajnych są ważne we wszystkich państwach członkowskich. W odniesieniu do demontowalnych części ciśnieniowych urządzeń transportowych z możliwością ponownego napełnienia można przeprowadzić oddzielne oceny zgodności. b)

Znaku zgodności nie umieszcza się na żadnych innych ciśnieniowych urządzeniach transportowych. 3. Poprzez umieszczenie znaku zgodności Pi producent wskazuje, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność ciśnieniowego urządzenia transportowego ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie. 4. Do celów niniejszej dyrektywy znak zgodności Pi stanowi jedyne oznakowanie poświadczające zgodność ciśnieniowego urządzenia transportowego z obowiązującymi wymaganiami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.