Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 11

Strona 11 z 26

Władze niemieckie dodają, że przedsiębiorstwo Q-Cells nie miało żadnego wpływu na tę decyzję, a także, że starania partnerów w spółce joint venture na rzecz zapewnienia finansowania Sovello nie spowo­ dowały ani naruszenia, ani też ominięcia przepisów w zakresie pomocy państwa. Władze niemieckie twierdzą, że należy dokonać rozróżnienia pomiędzy wpływem, który miał miejsce w określonym czasie, a ewentualnym wpływem w przyszłości, stanowiącym konsek­ wencję zwiększenia udziałów przedsiębiorstwa Q-Cells. Niemcy podkreślają, że nie było wcale pewne, czy wysokość udziałów zostanie w ogóle zwiększona, a obaj partnerzy zdawali sobie sprawę z faktu, że zwiększenie udziałów nie nastąpi w najbliższej przyszłości, a z pewnością nie będzie miało miejsca przed sprawdzeniem nowej technologii. Zwiększenie udziałów do poziomu 50 %, przewidziane w MJVA1 w rzeczywistości nigdy nie miało miejsca. Przeciwnie, na mocy drugiej umowy (MJVA2) z dnia 22 listopada 2005 r. wysokość udziałów przedsiębiorstwa Q-Cells została zmniej­ szona do poziomu 21 %. W opinii władz niemieckich powy­ ższy fakt świadczy jednoznacznie o braku „automatyzmu”, który uzasadniałby twierdzenie, że już na samym początku projektu uzgodniono przejęcie przez przedsiębiorstwo Q-Cells ponad 24,9 % udziałów w Sovello. Ponadto władze niemieckie twierdzą, że delegowanie przez przedsiębiorstwo Q-Cells kadry kierowniczej Sovello było jedynie rozwiązaniem przejściowym (od grudnia 2004 r. do kwietnia 2005 r.) i nie ograniczyło wpływu przedsiębiorstwa Evergreen, które z kolei już od początku istnienia spółki joint venture również posiadało osobę na takim stanowisku w spółce Sovello. Ponadto przedsiębiorstwo Evergreen – z uwagi na posiadaną więk­ szość w radzie nadzorczej – było upoważnione zarówno do powoływania, jak i do odwoływania każdego z dyrektorów spółki. Władze niemieckie kwestionują twierdzenie jakoby sfor­ mułowania zawarte w dokumencie Heads of Agreement, zgodnie z którymi wysokość udziałów przedsiębiorstwa Q-Cells musi zostać utrzymana poniżej poziomu 25 % w celu zachowania możliwości uzyskania określonych środków wsparcia ze strony Niemiec, spowodowały, że możliwości wpływu przedsiębiorstwa Q-Cells wykraczają poza zakres przysługujący przedsiębiorstwu w związku z posiadaniem 24,9 % udziałów w spółce. Władze


(61)

(57)

(58)

(62)

(59)

(63)

(23) W dniu 3 maja 2005 r. Komisja stwierdziła, że przedsiębiorstwo CSG Solar AG jest MŚP i zatwierdziła premię dla MŚP na rzecz CSG Solar AG decyzją w sprawie N 122/05 (Dz.U. C 235 z 23.9.2005, s. 3). W dniu 19 lipca 2006 r. Komisja stwierdziła, że przedsiębior­ stwo CSG Solar AG w dalszym ciągu jest MŚP i zatwierdziła drugą premię dla MŚP na rzecz CSG Solar AG decyzją w sprawie N 335/06 (Dz.U. C 232 z 27.9.2006, s. 2).

1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/29

niemieckie twierdzą, że przedmiotowe sformułowanie stanowi odzwierciedlenie tego, co w okresie późniejszym znalazło wyraz w treści MJVA1, czyli dążenia obu stron do uniknięcia sytuacji, w której naruszone zostałyby obowiązki związane z udzieleniem wsparcia ze strony państwa. Ponadto władze niemieckie zwracają uwagę na kolejną klauzulę zawartą w dokumencie Heads of Agree­ ment, zgodnie z którą Sovello wykorzysta większość mocy produkcyjnej przedsiębiorstwa Evergreen, a Evergreen w najbliższej przyszłości utrzyma większo­ ściowy udział w kapitale Sovello. Niemcy twierdzą wreszcie, że Heads of Agreement pełni dla obu przedsię­ biorstw jedynie funkcję dokumentu roboczego i nie jest dokumentem wiążącym prawnie.

(64)

uzyskują zwykle zgodę na powoływanie członków rady nadzorczej.

(67)

Władze niemieckie kwestionują twierdzenie jakoby wskutek porozumień zawartych z Sovello wpływ QCells na spółkę był większy niż wynikałoby to z faktu posiadania 24,9 % udziałów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.