Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 12

Strona 12 z 26

W opinii władz niemieckich wszystkie porozumienia zostały zawarte na warunkach rynkowych, a pomiędzy Q-Cells i Sovello nie istniały żadne ścisłe stosunki gospodarcze, finansowe, organiza­ cyjne ani też stosunki innego rodzaju. Władze niemieckie twierdzą wreszcie, że zmiany doty­ czące ilości posiadanych udziałów po utworzeniu Sovello nie wynikają z początkowej umowy MJVA1, lecz mają związek z przystąpieniem REC do spółki joint venture, ponieważ w zamian za 15 % udziałów w spółce joint venture przedsiębiorstwo REC złożyło obietnicę dostar­ czenia dużych ilości krzemu (jak uzgodniono to w MJVA2). Po przystąpieniu do spółki przedsiębiorstwa REC przedsiębiorstwo Evergreen oddało 11,1 %, a QCells 3,9 % posiadanych udziałów. Zdaniem władz niemieckich powyższy fakt stanowi dowód, że przedsię­ biorstwo Q-Cells zamierzało pozostać udziałowcem mniejszościowym. Dopiero w późniejszym okresie, kiedy to REC zapowiedziało jeszcze większe dostawy krzemu i kiedy sukces technologiczny projektu Sovello 1 był już pewny, każdemu z trzech wspólników przy­ dzielono po 33,3 % udziałów (zmiana MJVA2 z dnia 29 września 2006 r., obowiązująca od dnia 19 grudnia 2006 r.). 5.4. Udziału Q-Cells na podstawie niemieckiego prawa spółek


(65)

Na poparcie swoich argumentów, zgodnie z którymi wysokość udziałów Q-Cells nie została ustalona na poziomie 24,9 % w celu uzyskania premii dla MŚP, władze niemieckie powołują się na obowiązujące w Niemczech prawo spółek. Po pierwsze zatem wpływ przedsiębiorstwa Q-Cells jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony udziałowców mniejszościo­ wych. W tym kontekście władze niemieckie zwracają uwagę na §§ 50, 61 oraz 66 Ustawy o spółkach z ograniczoną odpowie­ dzialnością (niem. GmbH-Gesetz). Zgodnie z wyżej wymienio­ nymi paragrafami udziałowcy spółek z ograniczoną odpowie­ dzialnością posiadający 10 % udziałów uzyskują określone prawa mniejszościowe, takie jak np. prawo do zwoływania zgromadzenia wspólników, prawo do podejmowania uchwał oraz prawo do rozwiązania spółki. Zdaniem władz niemieckich wpływ przedsiębiorstwa Q-Cells nie wykracza poza zakres, który zgodnie z niemieckim prawem spółek przysługuje udzia­ łowcowi mniejszościowemu posiadającemu co najmniej 10 % udziałów. Ponadto jako kolejny powód przyznania przedsię­ biorstwu Q-Cells znaczących uprawnień do współdecydowania władze niemieckie przytaczają fakt, że przedsiębiorstwo QCells, posiadające jedynie 24,9 % udziałów w spółce, nie dyspo­ nowało ustawową mniejszością blokującą określoną na poziomie ponad 25 %. W związku z tym, zamiast ochrony prawnej, Q-Cells na mocy zawartych umów uzyskało odpo­ wiednie uprawnienia do współdecydowania. 5.5. Podsumowanie

(68)

(66)

Władze niemieckie twierdzą, że uprawnienia decyzyjne przyznane Q-Cells w odniesieniu do spółki joint venture stanowią często stosowane rozwiązanie w przypadku młodych spółek technologicznych joint venture, takich jak Sovello i odpowiadają uprawnieniom przysługującym inwestorom kapitału podwyższonego ryzyka, posiada­ jącym mniejszościowy pakiet udziałów. Wpływ przedsię­ biorstwa Q-Cells nie wykracza zatem poza zakres przy­ sługujący udziałowcowi mniejszościowemu. Oprócz 24,9 % udziałów przedsiębiorstwo wniosło do spółki również know-how w zakresie produkcji ogniw słonecz­ nych i w związku z tym uzyskało pewien wpływ na decyzje związane z umowami dotyczącymi współpracy w ramach spółki joint venture. Niemcy twierdzą, że tego rodzaju prawo do wywierania wpływu na określone decyzje spółki było niezbędne do zapewniania ochrony Q-Cells, ponieważ w innym przypadku nie można byłoby wykluczyć sytuacji, w której przedsiębiorstwo Evergreen mogło wykorzystać swój wpływ w zakresie kierowania działalnością Sovello przede wszystkim dla własnych korzyści. Ponadto udziałowcy mniejszościowi

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.