Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 13

Strona 13 z 26

Władze niemieckie kwestionują przesłanki prawne, na podstawie których Komisja wszczęła postępowanie, a także twierdzą, że w momencie zgłoszenia pomocy zostały przeka­ zane pełne oraz prawidłowe informacje, w związku z czym art. 9 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 nie znajduje w przedmiotowym przypadku zastosowania. Niemcy twierdzą ponadto że Komisja może dokonać badania statusu MŚP przed­ siębiorstwa wyłącznie na podstawie kryteriów formalnych (liczba pracowników, pułapy finansowe) określonych w definicji MŚP. Nie może natomiast stosować dodatkowo „niepisanych kryteriów” w celu stwierdzenia, czy przedsiębior­ stwo boryka się z trudnościami charakterystycznymi dla MŚP. Władze niemieckie kwestionują twierdzenie jakoby premia dla MŚP została przyznana na rzecz Sovello z naruszeniem prze­ pisów w zakresie pomocy państwa oraz twierdzą, że domnie­ mania Komisji dotyczące możliwej manipulacji nie są przeko­ nywające. Zdaniem Niemiec w momencie zgłoszenia pomocy Sovello spełniało kryteria określone w definicji MŚP. Przedsiębiorstwo Q-Cells posiadało jedynie mniejszo­ ściowy pakiet udziałów w Sovello, wynoszący 24,9 % i nie było w stosunku do Sovello ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani też przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu definicji MŚP. W związku z powyższym dane dotyczące Q-Cells nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu pułapów ustalonych w odniesieniu do MŚP. Władze niemieckie kwestionują twierdzenie, jakoby wpływ przedsiębiorstwa Q-Cells na Sovello w momencie zgłoszenia pomocy był większy niż wpływ inwestora posiadającego 24,9 % udziałów w spółce. Ponadto władze niemieckie twierdzą, że Sovello jak najbardziej borykało się z trudnościami charakterystycznymi dla MŚP, a projekt inwestycyjny nie zostałby zrealizowany bez pomocy państwa, w tym premii dla MŚP.


(69)

L 167/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2010

6. OCENA ŚRODKÓW POMOCY 6.1. Uwagi wstępne

(70)

6.3. Badanie statusu MŚP Sovello 6.3.1. Stosowanie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 659/1999

(74)

W dniu 7 czerwca 2006 r. Komisja zatwierdziła premię dla MŚP na rzecz Sovello (przyznaną dodatkowo do pomocy regionalnej) w wysokości 15 % EDB. W okresie późniejszym Komisja stwierdziła, że zachodzą przesłanki wskazujące na fakt, iż pierwsza decyzja mogła zostać podjęta w oparciu o nieprawidłowe informacje przekazane w trakcie początkowego zgłoszenia; z uwagi na fakt, że informacje te mogły w danych okolicznościach okazać się decydujące dla wyniku docho­ dzenia, Komisja w dniu 17 czerwca 2008 r. postanowiła w odniesieniu do przedmiotowej pomocy wszcząć postę­ powanie określone w art. 108 ust. 2 TFUE w celu cofnięcia decyzji (niem. Entscheindung) N 426/05 i wydania nowej decyzji (niem. Beschluss). (Od momentu wejścia w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. nowych aktów prawnych wydanych przez Komisję nie nazywa się w niemieckiej wersji językowej „Entscheidung” lecz „Beschluss”.) 6.2. Wymóg zgłaszania, podstawa prawna i prawo właściwe

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 stanowi, że „Komisja może cofnąć decyzję […] po udzieleniu zainte­ resowanemu państwu członkowskiemu możliwości przedłożenia uwag, gdy decyzja została podjęta na podstawie nieprawidłowych informacji udzielonych w toku procedury, które były czynnikiem decydującym dla tej decyzji. Przed cofnięciem decyzji i podjęciem nowej decyzji Komisja wszczyna formalną procedurę dochodzenia zgodnie z art. 4 ust. 4 […]”. Władze niemieckie kwestionują twierdzenie, jakoby w którymkolwiek momencie wstępnego dochodzenia przekazane zostały niepełne lub nieprawidłowe infor­ macje, ponieważ a) przekazane zostały wszystkie infor­ macje wymagane zgodnie z komunikatem komisji w sprawie wzoru oświadczenia; a także b) odpowiednie analizy oraz postanowienia przewidziane w zaleceniu Komisji nie przewidywały przekazania dodatkowych informacji dotyczących struktury spółki joint venture lub też statutu przedsiębiorstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.