Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 15

Strona 15 z 26

1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/31

(77)

Komisja musiała zbadać, czy beneficjent posiadał status MŚP. Jeżeli w momencie realizacji wstępnego docho­ dzenia istniały dokumenty, w których w sposób wyraźny określono na piśmie, iż struktura własnościowa spółki joint venture została ustalona w taki sposób, że spełnione są kryteria określone w definicji MŚP, lub też z dokumentów tych wyraźnie wynika zamiar dokonania zmiany struktury przedsiębiorstwa po zapewnieniu, że przyznana zostanie premia dla MŚP, to nie można argu­ mentować, że informacje te nie są co najmniej istotne w kontekście badania statusu MŚP przedmiotowej spółki joint venture lub też nie stanowią decydującego czynnika dla wydania decyzji.


6.3.2. Dopuszczalność „dodatkowych kryteriów” w kontekście oceny statusu MŚP

(81)

Władze niemieckie twierdzą, że kryteria formalne stoso­ wane w przypadku badania statutu MŚP danego przed­ siębiorstwa muszą być odpowiednie dla zagwarantowania pewności prawnej oraz przewidywalności polityki Komisji w zakresie kontroli udzielonej pomocy, ponieważ w zaleceniu w sprawie MŚP nie zdefiniowano w jasny sposób żadnych innych kryteriów poza formal­ nymi kryteriami dotyczącymi progów obowiązujących dla MŚP. Władze niemieckie argumentują również, że wszelkie dodatkowe kryteria mogą zostać wprowadzone w ramach dostosowania definicji MŚP, a nie w kontekście badania poszczególnych przypadków. W przypadku definicji przedsiębiorstwa partnerskiego zalecenie Komisji rzeczywiście nie przewiduje żadnego innego kryterium niż pułap posiadania 25 % kapitału lub praw głosu w spółce. Zalecenie to nie zawiera również żadnego specjalnego zakazu dotyczącego prób obejścia definicji. W przypadku kontroli pomocy państwa Komisja dysponuje jednak pewnym zakresem swobodnego uznania, który zapewnia ochronę rynku wewnętrznego przed nieuzasadnionymi zakłóceniami konkurencji. Komisja przyznaje, że przy stosowaniu przepisów w zakresie pomocy państwa niezbędna jest pewność prawna oraz przejrzystość. W związku z tym badania wykraczające poza zakres stosowania kryteriów formal­ nych należy koniecznie ograniczyć do rzadkich, wyjątko­ wych przypadków, w których jednoznacznie można przyjąć, że mogło mieć miejsce obejście obowiązującej definicji. Jednakże Komisja, oprócz definicji MŚP, nie stosuje żadnych „dodatkowych kryteriów”, lecz jedynie wykracza poza zakres ściśle formalnej analizy. Możliwość tego rodzaju musi być zapewniona w przypadku gdy Komisja na podstawie art. 6 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych podejmuje decyzję w sprawie pomocy indy­ widualnej. W ten sposób Komisja zapewnia, że premia dla MŚP przyznana zostanie jedynie na rzecz prawdzi­ wych MŚP, których wielkość faktycznie wiąże się z określonymi trudnościami, a nie przedsiębiorstwom, które poprzez przedsiębiorstwa powiązane lub przedsię­ biorstwa partnerskie posiadają dostęp do środków finan­ sowych oraz do wsparcia, na które nie mogą liczyć konkurencyjne przedsiębiorstwa o podobnej wielkości. Dzięki temu gwarantuje się, że premia zostanie przy­ znana wyłącznie prawdziwym MŚP. Konieczne jest bowiem stworzenie możliwości wyłączenia z prawa do premii podmiotów prawnych, które zostały stworzone w celu ominięcia definicji MŚP. Powyższe podejście jest zgodne z orzecznictwem wydanym w sprawach Solar Tech i Pollmeier (zob. powyżej przypisy 20 i 21), w których sądy Unii Europejskiej uznały, że Komisja nie zatwierdza premii dla MŚP w przypadkach, w których miało miejsce obejście definicji MŚP. Z definicji MŚP wynika zatem, że nie stosuje się jej w przypadku gdy istnieje tego rodzaju ryzyko, a kryteria zostały spełnione jedynie w sposób formalny. Nie jest również przekonujący argument władz niemiec­ kich, że stan faktyczny w przypadku Sovello różni się od

(82) (78)

Z uwagi na fakt, że przedmiotowe dokumenty (Heads of Agreement, statut, MJVA1 oraz MJVA2) nie zostały prze­ kazane Komisji, wiedza Komisji na temat stanu faktycz­ nego w danym momencie nie była pełna, co oznacza, że decyzja o zatwierdzeniu premii dla MŚP na rzecz Sovello została wydana w oparciu o niepełne i tym samym nieprawidłowe informacje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.