Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 17

Strona 17 z 26

, or that this restriction becomes null and void. As such, Q’s ownership of JVCo must be less than 25 % in order to qualify for certain German government subsi­ dies.” [W celu uzyskania możliwie największego upraw­ nienia do wsparcia, zdaniem stron, w interesie JVCo leży ograniczenie udziałów Q w JVCo tak długo, aż E lub JVCo zgodnie z przepisami w zakresie dotacji inwesty­ cyjnych itd. przestanie być uznawane za »małe lub średnie przedsiębiorstwo«, bądź też ograniczenie to stanie się bezprzedmiotowe. W związku z powyższym udziały Q w JVCo muszą być niższe niż 25 %, tak aby istniała możliwość skorzystania z określonej pomocy państwa na terenie Niemiec.] (27) (podkreślenie Komisji).


Szereg elementów wskazuje zatem na to, że przedsiębior­ stwa Evergreen oraz Q-Cells od samego początku zamie­ rzały przyznać jednakowe prawa obu partnerom, natych­ miast po zagwarantowaniu, że zostanie przyznana premia dla MŚP: — artykuł 3 ust. 6 MJVA1 stanowi, że w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo Q-Cells zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wsparcia dysponowało możliwością zwiększenia ilości posiada­ nych udziałów w EverQ do poziomu 50 %, a właściwe władze nie odrzuciłyby […] z tego powodu wniosku o przyznanie dotacji inwestycyj­ nych z zasobów państwowych […], to przedsiębior­ stwo Q-Cells uzyska możliwość nabycia udziałów w EverQ do takiej samej wartości procentowej, jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorstwa Ever­ green. W powyższym kontekście stosuje się zatem cenę preferencyjną, — artykuł 3 ust. 6 MJVA1 przewiduje nawet plan awaryjny, zgodnie z którym przedsiębiorstwo QCells w razie potrzeby może zwiększyć swój udział we własności spółki w inny sposób niż poprzez zwiększenie ilości posiadanych udziałów. „If at the time of an Additional Financing request the Grant Impunity Notice cannot be obtained, the Parties shall enter into discussions as to whether Q can participate in the Additional Financing to the extent necessary to enable it to increase its ownership in VentureCo to 50 %, as provided herein, in a manner other than by share subscription.” [W przy­ padku, gdyby przy wnioskowaniu o dodatkowe wsparcie niemożliwe okazało się uzyskanie zaświad­ czenia o braku zastrzeżeń, strony podejmują rozmowy mające na celu ustalenie, czy Q nie może partycypować w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zwiększenia udziałów Q we własności VentureCo do poziomu 50 % w inny sposób niż poprzez subskrypcję akcji spółki.] (28) (podkreślenie Komisji).

(87)

Powyższa, wyrażona w jasny sposób intencja, znajduje potwierdzenie w art. 2.5 lit. c) MJVA1: „The Parties shall use reasonable best efforts to obtain the Government Investment Grant Approval as soon as reasonably practicable following the Closing Date, inclu­ ding, but not limited to, making changes to the overall structure of the joint venture, this Agreement, the share­ holdings in VentureCo, the Articles of Association and the Concurrent Agreements in order to ensure that the maximum amount of Government Investment Grants available for small and medium size enterprises will be secured by VentureCo; and to obtain the funds necessary to fund to VentureCo the amounts specified in Section

(27) „JVCo” oznacza EverQ (Sovello), „Q” oznacza Q-Cells, a „E” Ever­ green.

(28) „VentureCo” oznacza EverQ; „Q” oznacza Q-Cells. Zaświadczenie o braku zastrzeżeń w odniesieniu do wsparcia oznacza pisemne potwierdzenie władz niemieckich, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy państwa istnieje możliwość zwięk­ szenia ilości posiadanych udziałów, a wysokość pomocy nie zostanie zmniejszona lub pomoc nie będzie musiała zostać zwró­ cona.

1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/33

(89)

Zdaniem Komisji postanowienia zawarte w statucie spółki, dokumencie Heads of Agreement oraz w MJVA1 przyznają przedsiębiorstwu Q-Celle większe możliwości w zakresie wywierania wpływu na decyzje podejmowane przez Sovello niż zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem spółek można by tego ocze­ kiwać w odniesieniu do udziałowca mniejszościowego posiadającego 24,9 % udziałów (jednakże w przypadku umowy spółki joint venture rozwiązania tego rodzaju nie należą do rzadkości).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.