Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 20

Strona 20 z 26

Ponadto przedsiębiorstwo Q-Cells – w celu założenia Sovello – nabyło spółkę fasadową, a w skład kadry kierowniczej tej spółki wszedł prezes zarządu oraz dyrektor finansowy Q-Cells. Dyrektor Q-Cells dyspo­ nował pełnomocnictwem do podpisu w imieniu spółki. Przedsiębiorstwo Q-Cells delegowało do Sovello kadrę kierowniczą i niezależnie od argumentu przytoczonego przez władze niemieckie, zgodnie z którym powyższe rozwiązanie miało jedynie przejściowy charakter, a przedsiębiorstwo Evergreen również powołało swoich przedstawicieli do zarządu spółki, również powyższy fakt stanowi przesłankę do twierdzenia, że Q-Cells oraz Sovello co najmniej od początku istnienia spółki joint venture łączyły bardzo bliskie relacje. Władze niemieckie stwierdziły, że przedsiębiorstwo Ever­ green prowadziło rozmowy z innymi potencjalnymi part­ nerami w spółce joint venture, deklarując zamiar utrzy­ mania ponad 75 % udziałów spółce. Nie zostały jednak przekazane odpowiednie dowody na piśmie w tej sprawie. Wprawdzie w kilku pismach władze niemieckie zaproponowały Komisji przekazanie oświadczeń przed­ stawicieli przedsiębiorstw Evergreen i Q-Cells dotyczą­ cych kwestii utrzymania udziałów na poziomie 24,9 %, jednakże ostatecznie dokumenty tego rodzaju nie zostały Komisji przekazane. z argumentem, że wysokość udziałów Q-Cells na poziomie 24,9 % wynika w sposób nieunikniony ze stosowania obowiązującego w Niemczech prawa spółek i nie jest konsekwencją dążenia do uzyskania premii dla MŚP. władze niemieckie, zgodnie z którym przewidziana w MJVA1 możliwość zwiększenia przez Q-Cells ilości posiadanych udziałów do poziomu 50 % nie została uzależniona wyłącznie od zachowania prawa do uzys­ kania pomocy państwa, ale również od decyzji obu part­ nerów dotyczącej zwiększenia mocy produkcyjnych w związku z sukcesem ekonomicznym Sovello1. Artykuł 3 ust. 6 lit. c) MJVA1 stanowi bowiem, co nastę­ puje:


(97)

(98)

(99)

(100) W związku z powyższym Komisja nie może zgodzić się

(101) Komisji nie przekonuje argument przytoczony przez

W MJVA1 wymienia się również szereg usług, które (przez obu partnerów: Q-Cells oraz Evergreen) mogą być świadczone na rzecz Sovello, są to: ogólne usługi doradcze w kwestiach zwią­ zanych z zarządzaniem, wsparcie w procedurze wnioskodaw­ czej dotyczącej przyznania dotacji inwestycyjnych z zasobów państwowych, wsparcie w procedurze wnioskodawczej doty­ czącej przyznania pozwoleń na terenie Niemiec, wsparcie w procesie rekrutacji i zatrudnienia kadry zarządzającej z Niemiec, wsparcie w kwestiach podatkowych, doradztwo w zakresie struktury spółki i zakładu, doradztwo i wsparcie w odniesieniu do gromadzenia kapitału, pośrednictwo w kontaktach z dostawcami, usługi doradcze na rzecz part­ nerów związane z transferem technologii, wsparcie technolo­ giczne, wsparcie związane z zakupem lokalnej infrastruktury, zasoby ludzkie i zatrudnienie pracowników (art. 9.9. MJVA1). Wprawdzie w przywołanych powyżej dokumentach określa się, że powyższe usługi będą świadczone po cenach rynkowych lub w oparciu o metodę koszt plus, jednakże wszystkie powyższe fakty świadczą o ścisłych relacjach, jakie łączyły Sovello i przedsiębiorstwo Q-Cells.

„Dodatkowe środki finansowe. W przypadku, gdyby VentureCo, na przykład w związku ze zwiększeniem mocy produkcyjnych lub też z innych powodów, zwró­ ciło się z pisemną prośbą do E oraz Q o przyznanie »Aggregate Equity Funding« (całkowite wyposażenie w kapitał własny) oraz »Alternative Funding«(alterna­ tywne finansowanie) wykraczających poza całkowite wyposażenie w kapitał własny (dodatkowe środki finan­ sowe), a udziałowcy wyraziliby zgodę na odpowiednie podwyższenie kapitału z uwzględnieniem przepisów zawartych w umowie spółki (»Wniosek o dodatkowe środki finansowe«), to obowiązują następujące zasady postępowania:

1.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.