Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 22

Strona 22 z 26

(107) Właśnie tego rodzaju sytuacja ma miejsce w przypadku Sovello,

(103) Władze niemieckie twierdzą również, że wysokość

(104) W celu prześledzenia i dokonania oceny wiarygodności

(105) Niemiecka ustawa o spółkach z ograniczoną odpowie­

dzialnością przewiduje określone prawa mniejszościowe w szczególności w §§ 50, 61, 66 oraz 53. Paragrafy 50, 61 oraz 66 dotyczą praw wspólników posiadających ponad 10 % praw głosu i w związku z tym nie są istotne dla przedmiotowej oceny, ponieważ przedsiębiorstwo QCells posiada udziały w tej wysokości Jedynie § 53 prze­ widuje prawo mniejszościowe, które zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa nie przysługuje przed­ siębiorstwu Q-Cells, posiadającemu 24,9 % udziałów. Zgodnie z § 53 ustawy o spółkach z ograniczoną odpo­


ponieważ partnerzy zawarli w statucie postanowienie, że wszystkie istotne decyzje, a w szczególności zmiany statutu, wymagają uzyskania zgody obu stron. Jeżeli – jak ma to miejsce w przedmiotowym przypadku – ustalono, że podjęcie decyzji wymaga jednomyślności – to powyższa zasada nie ma zastosowania, ponieważ skutkuje ona jedynie ochroną praw udziałowców mniejszościowych, a nie ograniczeniem tych praw. Z drugiej strony obaj partnerzy dysponowali oczywiście możliwością umieszczenia tej samej klauzuli w statucie spółki, jeżeli zostałoby uzgodnione, że udziały Q-Cells zostaną usta­ lone na innym poziomie niż 24,9 %. W związku z powyższym argument dotyczący praw weta, którymi dysponują udziałowcy mniejszościowi, jest w przedmiotowym przypadku nieistotny. Stąd też należy stwierdzić, że argumenty przytoczone przez władze niemieckie są sprzeczne; nie jest bowiem istotny fakt, że udziałowiec większościowy, dysponujący ponad 75 % udziałów, posiada określone prawa, jeżeli odpowiednie upraw­ nienia decyzyjne wynikające z posiadania większościowego pakietu udziałów zostają ograniczone na mocy zawartych umów. W związku z powyższym Komisja uważa, że zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem spółek nie istniały żadne przesłanki do ustalenia wysokości udziałów Q-Cells na poziomie 24,9 %. Rezultatu niniejszego dochodzenia nie zmienia również fakt, że po przystąpieniu przedsiębiorstwa REC do spółki joint venture wysokość udziałów Q-Cells została tymczasowo zmniejszona. Środek ten obowiązywał bowiem jedynie w okresie następnych trzech miesięcy od daty począt­ kowego zatwierdzenia premii dla MŚP przez Komisję. (wraz z przystąpieniem do spółki przedsiębiorstwa REC w związku z nabyciem przez to przedsiębiorstwo pakietu 15 % akcji), czyli przed datą wydania decyzji N 426/05 w sprawie przyznania premii dla MŚP, dokument MJVA1 stracił moc obowiązującą i został zastąpiony przez MJVA2, a ponadto wysokość udziałów przedsiębiorstwa Q-Cells została zmniejszona do poziomu 21 %.

(108) Władze niemieckie stwierdziły, że w listopadzie 2005 r.

L 167/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2010

(109) Ogólnie rzecz biorąc, Komisja dokonuje oceny danego

przypadku w oparciu o stan faktyczny obowiązujący w momencie zgłoszenia pomocy, o ile państwo człon­ kowskie nie dokona wyraźnych zmian w zgłoszeniu. W przypadku, w którym przedsiębiorstwo już w momencie pierwszego zgłoszenia pomocy nie posiada statutu MŚP (nawet jeżeli pułapy ustalone w odniesieniu do MŚP zostały w formalny sposób spełnione) Komisja – ze względu na możliwość ominięcia definicji MŚP – zwraca szczególną uwagę na zmiany dokonane w późniejszym okresie, o których dowiedziała się już po dokonaniu początkowego zgłoszenia pomocy. W przedmiotowym przypadku zmiany struktury spółki, o których Komisja została poinformowana dopiero po początkowym zgłoszeniu pomocy, nie mają żadnego znaczenia w kontekście oceny prawnej. Późniejsze zmiany struktury spółki nie miały również wpływu na domniemany zamiar sztucznego utrzymania udziałów przedsiębiorstwa Q-Cells na poziomie poniżej 25 % (przed decyzją N 426/05 o premii dla MSP), a znaczny wpływ Q-Cells na spółkę joint venture Sovello został utrzymany także w dokumencie MJVA2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.