Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 23

Strona 23 z 26

spółkę joint venture był wyższy niż wynikałoby to z posiadania 24,9 % udziałów, zostaje potwierdzony również w treści MJVA2. Dokument ten przewiduje, że w przypadku konieczności zwrotu części dotacji, wszyscy trzej partnerzy udzielą Sovello pożyczki w wysokości kwoty podlegającej zwrotowi, przy czym REC udzieli pożyczki w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów, a pozostała część zostanie podzielona na dwie równe części pomiędzy przedsiębiorstwa Evergreen i QCells. zasady funkcjonowania spółki zostały określone w MJVA2. MJVA2 przewiduje, że w przypadku wystą­ pienia z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków finansowych w związku ze zwiększeniem mocy produk­ cyjnych lub też z innych powodów, Q-Cells może zwięk­ szyć ilość posiadanych udziałów do poziomu, jakim dysponuje przedsiębiorstwo Evergreen (art. 3.5 lit. c)). Z zastrzeżeniem zawarcia do dnia […] kolejnej umowy na dostawę krzemu, przedsiębiorstwo REC może nato­ miast zwiększyć swoje udziały w spółce do 21 % poprzez przejęcie 6 % udziałów Evergreen (art. 3.4). W przypadku wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków finansowych i z zastrzeżeniem zawarcia kolejnej umowy na dostawę krzemu, REC może natomiast zwiększyć swoje udziały w Sovello do poziomu 33,3 % (art. 3.5 lit. d)), czyli do wartości, jaką dysponują przedsiębiorstwa Evergreen i Q-Cells. Decyzja przedsiębiorstwa o zwiększeniu mocy produkcyjnych została podjęta pod koniec czerwca 2006 r. Równe rozdzielenie udziałów pomiędzy trzech partnerów uzgodniono natomiast po upływie trzech miesięcy od daty zatwierdzenia premii dla MŚP. Q-Cells i REC zwięk­ szyły wówczas ilość posiadanych udziałów do poziomu 33,3 % (zmieniony dokument MJVA2). torów spółki oraz procedury decyzyjnej realizowanej w radzie nadzorczej zostały w znacznym stopniu utrzy­ mane. Zgodnie z MJVA 2 zarówno Q-Cells jak i REC mają prawo do mianowania jednego dyrektora (dwóch w przypadku gdy wysokość udziałów przekroczy 30 %), a decyzje wymagają zgody większości dyrektorów


spółki, przy czym niezbędna jest również zgoda co najmniej dwóch z trzech przedsiębiorstw będących właścicielami spółki. Również powyższe rozwiązanie wykracza poza uprawnienia decyzyjne, których udziało­ wiec mniejszościowy mógłby oczekiwać w normalnej sytuacji przedsiębiorstwa (choć w przypadku umowy joint venture rozwiązanie tego rodzaju jest niekiedy stoso­ wane).

(113) Ponadto należy zauważyć, że to przedsiębiorstwo Q-Cells

(110) Fakt, że wpływ przedsiębiorstwa Q-Cells na pierwotną

(111) Po przystąpieniu do projektu przedsiębiorstwa REC nowe

wprowadziło REC do spółki joint venture. Przedsiębior­ stwo Q-Cells łączyły z REC oraz z jego spółkami zależ­ nymi ScanModule AB, Glava, Szwecja (zwaną dalej „Scan­ Module”), ScanCell AS, Narvik, Norwegia (zwaną dalej „ScannCell”) i ScanWafer ASA, Høvik, Glomfjord, Porsgrunn, Norwegia, ścisłe relacje związane z dostawą surowców. REC pełniło funkcję najważniejszego dostawcy krzemu dla przedsiębiorstwa Q-Cells, a QCells sprzedawało spółce ScanModule znaczną część produkowanych przez siebie ogniw słonecznych. Ogniwa produkowane przez ScanCell były dystrybuowane przez Q-Cells. Ponadto Q-Cells i REC zawarły w 2004 r. ustne porozumienie dotyczące świadczenia przez Q-Cells na terenie Norwegii usług w zakresie wsparcia sprzedaży i marketingu. Istnieją również wyraźne powiązania pomiędzy tymi przedsiębiorstwami przez pana Brennin­ kmeijera, który był członkiem rady nadzorczej zarówno Q-Cells, jak i REC, a także piastował stanowisko dyrek­ tora zarządzającego Good Energie, przedsiębiorstwa, które posiadało 16 % udziałów w Q-Cells oraz 39 % udziałów w REC (zob. pkt 2.2). Podobną strukturę nadano przedsiębiorstwu CSG Solar; zarówno Q-Cells, jak i REC pełniły w tym przypadku funkcję udziałowców mniejszościowych, a prezes zarządu Q-Cells oraz pan Brenninkmeijer wchodzili w skład rady nadzorczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.