Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 24

Strona 24 z 26

(114) W związku z powyższym Komisja uważa, że formalna

struktura własnościowa i decyzyjna Sovello zarówno w momencie zgłoszenia pomocy, jak i w momencie wydania decyzji N 426/05 zostały celowo ukształtowane w taki sposób, aby Sovello mogło uzyskać premię dla MŚP (poprzez utrzymanie wysokości udziałów Q-Cells poniżej progu 25 %). Natomiast obaj, a następnie trzej partnerzy strategiczni (REC zapewniało dostawy krzemu) stale dążyli do stworzenia równorzędnego partnerstwa natychmiast po uzyskaniu premii dla MŚP. W praktyce wysokość udziałów trzech partnerów została zrównana (każdy uzyskał po 33,3 %) w drodze wprowadzenia zmian w MJVA2 już po zatwierdzeniu przez Komisję premii dla MŚP. 6.3.4. Obliczanie wysokości progów ustalonych w odniesieniu do MŚP przy udziałach Q-Cells na poziomie 25 %


(115) Zgodnie z art. 2 załącznika do zalecenia w sprawie MŚP

małe i średnie przedsiębiorstwa oznaczają przedsiębior­ stwa, — które zatrudniają mniej niż 250 osób, oraz

(112) Postanowienia dotyczące kwestii powoływania dyrek­

— których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, lub — których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/37

(116) Metoda obliczania powyższych pułapów jest uzależniona

od struktury danego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo niezależne, przedsiębiorstwo partnerskie/przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu art. 3 załącznika do zalecenia w sprawie MŚP). Zgodnie z art. 4 załącznika do zalecenia w sprawie MŚP dane stosowane w ramach badania statusu MŚP beneficjenta do określania liczby pracow­ ników i pułapów finansowych to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Zgodnie z art. 6 załącznika do zalecenia w sprawie MŚP dane przedsiębiorstw part­ nerskich/przedsiębiorstw powiązanych muszą zostać dodane przy obliczaniu wysokości pułapów ustalonych w odniesieniu do MŚP (dodaje się przy tym do 100 % danych w przypadku przedsiębiorstw powiązanych, a w przypadku przedsiębiorstw partnerskich dane dodawane są w sposób proporcjonalny, czyli co najmniej w wymiarze 25 %). wszystkimi istotnymi informacjami, powinna była w ramach początkowej decyzji uznać przedsiębiorstwo Q-Cells za przedsiębiorstwo partnerskie Sovello (czyli potraktować je jako podmiot posiadający 25 % udziałów w Sovello). W związku z powyższym Komisja dokonała dla Sovello ponownego obliczenia pułapów ustalonych w odniesieniu do MŚP zgodnie z zaleceniem w sprawie MŚP.

uwzględnia przy obliczeniach dane dotyczące przedsię­ biorstwa Q-Cells w sposób proporcjonalny (25 %), ponieważ przyjmuje założenie, że udziały przedsiębior­ stwa Q-Cells były sztucznie utrzymywane poniżej tego progu. 6.4. Brak konieczności premii dla MŚP

(121) Z uwagi na przekroczenie pułapów ustalonych w odniesieniu

(117) W związku z powyższym Komisja uważa, że, dysponując

(118) Z uwagi na fakt, że Evergreen posiada większościowy

pakiet udziałów, przedsiębiorstwa Evergreen oraz Sovello są przedsiębiorstwami powiązanymi W związku z powyższym przy obliczaniu wysokości pułapów usta­ lonych w odniesieniu do MŚP dane Evergreen muszą zostać dodane w wysokości 100 %. Dane Evergreen odnoszą się do 2004 r. (215 pracowników, obroty roczne na poziomie 18,9 mln EUR, roczna suma bilan­ sowa na poziomie 36,5 mln EUR). W tym samym roku Sovello nie zatrudniało pracowników, ani też nie noto­ wało obrotów. Wysokość sumy bilansowej kształtowała się natomiast na poziomie 0,025 mln EUR Pod koniec 2004 r. przedsiębiorstwo Q-Cells zatrudniało 350 pracowników, roczne obroty spółki wynosiły 128,7 mln EUR, a roczna suma bilansowa 105,6 mln EUR.

do MŚP nie jest konieczne dochodzenie, czy Sovello faktycznie borykało się z trudnościami charakterystycznymi dla MŚP i czy w związku z tym przyznanie premii dla MŚP było konieczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.