Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 25

Strona 25 z 26

Niemniej jednak władze niemieckie przytoczyły przykłady różnego rodzaju „trudności charakterystycznych dla MŚP”, z którymi rzekomo borykało się Sovello (zob. pkt 5.2). W odniesieniu do kwestii ograniczonych środków finansowych oraz argumentu przytoczonego przez władze niemieckie, zgodnie z którym nieprzyznanie premii dla MŚP oznaczałoby niezrealizowanie projektu, Komisja pragnie zauważyć, że w MJVA1 przewidziano możliwość „Alternative Funding” [alter­ natywnego finansowania] w przypadku, gdyby pomoc państwa nie została przyznana. MJVA2 przewiduje również, że trzej partnerzy w spółce joint venture zrekompensują Sovello zobo­ wiązania związane ze zwrotem dotacji (poprzez udzielenie pożyczki na rzecz Sovello, zob. motyw 110). W związku z tym Komisja nie jest przekonana, czy inwestycja rzeczywiście nie zostałaby zrealizowana w przypadku nieprzyznania premii dla MŚP. Zdaniem Komisji ryzyko handlowe zostaje złagodzone w ten sposób, że Sovello może liczyć na wsparcie swoich trzech partnerów: Evergreen (sprzedaż i dystrybucja), Q-Cells (obecność na niemieckim rynku) oraz REC (działalność na rynku modułów słonecznych za pośrednictwem spółek zależ­ nych) (zob. motyw 113). Komisja odrzuca argument przedsta­ wiony przez Niemcy, zgodnie z którym koszty, które musiało ponieść Sovello w związku z organizacją działalności, były wyższe niż koszty ponoszone z tego tytułu przez duże przed­ siębiorstwa. Jak przedstawiono to bowiem w motywach 94 i 95, Sovello uzyskało znaczne wsparcie ze strony Q-Cells, a przedsiębiorstwo REC zapewniało dostawy krzemu (w 2005 r. w sektorze energii słonecznej występowały poważne niedo­ bory surowców). informacje wykazała, że Sovello, za pośrednictwem part­ nerów w spółce joint venture prowadzących działalność w tym samym sektorze posiadało dostęp do środków finansowych i wsparcia, na które nie mogły liczyć konkurencyjne przedsiębiorstwa o podobnej wielkości, pozbawione pomocy ze strony przedsiębiorstw powiąza­ nych lub przedsiębiorstw partnerskich. W związku z tym, wbrew argumentacji przedstawionej przez władze niemieckie, Komisja stwierdza, że premia dla MŚP przy­ znana na rzecz Sovello nie była konieczna do sfinanso­ wania projektu inwestycyjnego. 6.5. Wniosek


(122) Zdaniem Komisji ocena dokonana w oparciu o nowe

(119) Przy ponownym obliczaniu wysokości pułapów ustalo­

nych w odniesieniu do MŚP Komisja wzięła pod uwagę liczbę pracowników, obroty oraz sumę bilansową Sovello (dane przekazane wraz ze zgłoszeniem), a także w 100 % dane przedsiębiorstwa Evergreen (przedsiębiorstwo powiązane, stan danych przekazanych wraz ze zgłosze­ niem – 2004 r.). Dane odnoszące się do przedsiębiorstwa Q-Cells zostały natomiast uwzględnione w 25 %. Wyniki tej kalkulacji wskazują na przekroczenie wszystkich pułapów ustalonych w odniesieniu do MŚP, w związku z czym Sovello nie powinno uzyskać statusu MŚP i nie powinno być brane pod uwagę przy przyznawaniu premii dla MŚP. żenie, zgodnie z którym spółkę joint venture oraz part­ nerów w spółce należy traktować jako jednostkę gospo­ darczą. W związku z tym Komisja stanowi i stosuje w odniesieniu do tej spółki specjalne kryteria. Komisja zauważa, że ocena przedmiotowej sprawy wskazuje na fakt, że powyższy argument nie jest przekonujący. Zgodnie z art. 6 zalecenia w sprawie MŚP Komisja

(123) W związku z powyższym Komisja uważa, że premia dla

(120) Władze niemieckie twierdzą, że Komisja przyjmuje zało­

MŚP w wysokości 15 % nie powinna była zostać przy­ znana na rzecz Sovello, a także, że przyznanie premii dla MŚP nie jest zgodne z rynkiem wewnętrznym. 659/1999 Komisja musi zasadniczo zażądać od benefi­ cjenta zwrotu pomocy niezgodnej z rynkiem wewnętrznym,

(124) Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr

L 167/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.