Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 26

Strona 26 z 26

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 5 1. W ciągu dwóch miesięcy od daty notyfikacji niniejszego postanowienia Niemcy przekażą Komisji następujące informacje: a) łączna kwota (kapitał i odsetki) podlegająca zwrotowi przez beneficjenta; b) szczegółowy opis środków już podjętych oraz środków planowanych w celu wykonania niniejszego postanowienia; c) dokumenty potwierdzające, że beneficjentowi nakazano zwrot pomocy. 2. Niemcy będą informowały Komisję o postępach w realizacji krajowych środków podjętych dla wdrożenia niniej­ szego postanowienia do czasu pełnego odzyskania pomocy, o której mowa w art. 2. Na wniosek Komisji Niemcy bezzwłocznie przedstawiają informacje o środkach już podję­ tych oraz środkach planowanych w celu wykonania niniejszego postanowienia. Niemcy dostarczają również szczegółowych informacji o kwocie pomocy oraz odsetkach już odzyskanych od beneficjenta. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.


Artykuł 1 Decyzja wydana w dniu 7 czerwca 2006 r. w sprawie N 426/05 zostaje cofnięta. Artykuł 2 Pomoc państwa w wysokości 9 130 995 EUR przy cenach za rok 2007, którą władze niemieckie przyznały – niezgodnie z prawem i z naruszeniem art. 108 ust. 3 TFUE – na rzecz przedsiębiorstwa Sovello, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym. Artykuł 3 1. Władze niemieckie odzyskają od beneficjenta pomoc, o której mowa w art. 2. 2. Do kwot podlegających zwrotowi dolicza się odsetki za cały okres od dnia, w którym pomoc została przyznana, do dnia jej odzyskania. 3. Odsetki nalicza się narastająco, zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (29). 4. Niemcy anulują wszystkie jeszcze niezrealizowane wypłaty pomocy, o której mowa w art. 2, ze skutkiem od daty notyfi­ kacji niniejszego postanowienia. Artykuł 4 1. Odzyskanie pomocy, o której mowa w art. 2, odbywa się w sposób bezzwłoczny i skuteczny. 2. Niemcy zapewniają wykonanie niniejszego postanowienia w terminie czterech miesięcy od daty jego notyfikacji.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

(29) Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.