Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 7

Strona 7 z 26

siębiorstw oraz ze względu na przejrzystość administra­ cyjną i pewność prawną […]”.

(41)

(38)

Władze niemieckie argumentują, że w celu zapewnienia pewności prawnej i równego traktowania Komisja powinna najpierw opublikować informację dotyczącą wszelkich modyfikacji (wprowadzenia nowych, dodatko­ wych kryteriów) definicji MŚP, zanim zastosuje tego rodzaju zmiany w poszczególnych przypadkach. Ponadto gdyby prawodawca europejski zamierzał stosować kryte­ rium „trudności charakterystycznych dla MŚP”, to zdaniem władz niemieckich, uwzględniłby je w swojej nowej definicji MŚP. W związku z powyższym jedynie w oparciu o kryteria formalne MŚP można określać, czy przedsiębiorstwo boryka się z trudnościami charaktery­ stycznymi dla MŚP. Ponadto zdaniem władz niemieckich określenie progu 25 % w odniesieniu do przedsiębiorstw partnerskich nie jest konieczne, jeżeli pułap ten nie jest w praktyce stosowany jako kryterium do określenia statusu MŚP. Władze niemieckie twierdzą, że nowa definicja MŚP ma na celu ujednolicone wspieranie MŚP oraz realizację kontroli administracyjnej i sądowej tych przedsiębiorstw w oparciu o jasne i jednoznaczne definicje. W związku z powyższym władze niemieckie twierdzą, że nowa defi­ nicja MŚP nie pozostawia swobody w zakresie własnego uznania lub ustanowienia niepisanych obowiązków. 5.1.3. Spraw Solar Tech oraz Pollmeier nie można porów­ nywać ze sprawą Sovello


(42)

(39)

Władze niemieckie twierdzą, że definicja MŚP zawarta we wcześniejszym zaleceniu w sprawie MŚP z 1996 r. (19) obejmowała zarówno określone pułapy, jak i tzw. kryte­ rium niezależności. W aktualnie obowiązującym zale­ ceniu w sprawie MŚP dokonuje się natomiast jedynie rozróżnienia pomiędzy przedsiębiorstwami niezależnymi, przedsiębiorstwami partnerskimi oraz przedsiębiorstwami powiązanymi. Władze niemieckie argumentują, że obowiązujące obecnie ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, z związku z definicją MŚP, jest wiążące dla Komisji i z całą pewnością nie może być ograniczane poprzez dodatkowe, niepisane kryteria, bo ani Trybunał, ani też Sąd nie uwzględniły tego rodzaju kryteriów w treści wyroków wydanych w sprawach, w których stosowano nową definicję MŚP. Władze niemieckie kwestionują również twierdzenie jakoby kryteria niezależności, które Trybunał określił w wyroku w sprawie C 91/01 Republika Włoska prze­ ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (20) (zwanej dalej „sprawą Solar Tech”) na podstawie wcześniejszego zale­ cenia w sprawie MŚP, obowiązywały również w przypadkach, które podlegają badaniu na podstawie nowej definicji MŚP. Zdaniem władz niemieckich doko­ nywanie oceny na podstawie tego rodzaju niepisanych kryteriów jest sprzeczne z celem aktualizacji definicji MŚP, który zgodnie z motywem 8 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych polega na „[…] wyelimi­ nowaniu różnic, które mogłyby spowodować zakłócenie konkurencji, w celu ułatwienia koordynacji między różnymi inicjatywami Wspólnoty i inicjatywami poszcze­ gólnych państw, dotyczącymi małych i średnich przed­

(43)

Władze niemieckie twierdzą również, że ani struktura własnościowa, ani też sytuacja ekonomiczna przedsię­ biorstw, do których odwoływano się w sprawach Solar Tech oraz Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG prze­ ciwko Komisji (21) (wyroki wydane na podstawie wcześ­ niejszego zalecenia w sprawie MŚP z 1996 r.), nie są porównywalne z przypadkiem Sovello. W sprawie Solar Tech jedynie 24 % udziałów benefi­ cjenta znajdowało się w posiadaniu grupy Permasteelisa (dużego przedsiębiorstwa), jednak założyciel i większościowy udziałowiec grupy, który pełnił jedno­ cześnie funkcję menedżera Solar Tech, był w posiadaniu 46 % kapitału, a prezes grupy oraz członek zarządu Permasteelisa posiadali po 15 % kapitału spółki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.