Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 8

Strona 8 z 26

W związku z powyższymi zależnościami finansowymi, możliwym wpływem udziałowców grupy Permasteelisa, a także związkami gospodarczymi i strukturalnymi z grupą Permasteelisa, Komisja stwierdziła, że Solar Tech nie borykało się z trudnościami charakterystycz­ nymi dla MŚP, w związku z czym kryterium zależności nie jest w tym przypadku spełnione. Władze niemieckie zauważają, że obaj udziałowcy spółki joint venture Sovello działali niezależnie od siebie, a udziałowiec mniejszo­ ściowy, przedsiębiorstwo Q-Cells, nie miał wcale więk­ szego wpływu na Sovello niż udziałowiec będący w posiadaniu 24,9 % akcji (zob. sekcja 5.3).


(44) (40)

(18) Dz.U. C 118 z 20.5.2003, s. 5 (19) Zalecenie Komisji 96/280/WE (Dz.U. L 107 z 30.4.1996, s. 4). (20) Wyrok Trybunału z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-91/01, Rec. s. I-4355.

(21) Orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji z 14.10.2004, Sprawa T137/02, Zb.Orz. s. II-3541.

1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/27

(45)

W przypadku sprawy Pollmeier beneficjent, czyli przedsię­ biorstwo Pollmeier, poprzez spółkę pośrednią, w 100 % stanowił własność osoby fizycznej. Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa kontrolowane przez powyższą osobę fizyczną prowadziły działalność w tym samych lub też równoległych sektorach gospodarki. Komisja przyjęła wówczas, że przedsiębiorstwa będące własnością osoby fizycznej tworzą jednostkę gospodarczą, w związku z czym dane finansowe oraz liczba pracowników ulegają kumulacji, co w konsekwencji oznacza przekroczenie pułapów ustalo­ nych w odniesieniu do MŚP. Władze niemieckie zauważają, że obaj udziałowcy w momencie utworzenia Sovello byli od siebie niezależni i realizowali różne cele gospodarcze (badania i rozwój w dziedzinie technologii słonecznych w przypadku Evergreen oraz produkcja ogniw słonecznych w przypadku Q-Cells). W opinii władz niemieckich nie można zatem stwierdzić, że Sovello nie borykało się z trudnościami charakterystycznymi dla MŚP z uwagi na przynależność do grupy dużych przedsiębiorstw. 5.1.4. Brak wyjątków dla spółek joint venture

wartości inwestycji) jest charakterystyczny dla MŚP. Ponadto zdaniem władz niemieckich, jedynie […] z […] banków, do których zwrócono się z ofertą, były zainteresowane finansowaniem projektu. Jeden z nich był skłonny do udostępnienia jedynie […] EUR kapitału zakładowego oraz pomostowych środków finansowych w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości wsparcia udzielonego ze środków publicznych. Powyższy stan rzeczy jest zatem charakterystyczny dla MŚP, a nie dla dużych przedsiębiorstw.

(50)

(46)

Władze niemieckie twierdzą, że Komisja przekroczyła swoje uprawnienia określone w decyzji w sprawie wszczęcia postępowania z dnia 17 czerwca 2008 r. (zob. motyw 5), przyjmując założenie, że beneficjent oraz jego partner w spółce joint venture powinni być automatycznie traktowani jako jedna jednostka gospo­ darcza, w związku z czym przy obliczaniu pułapów usta­ lonych w odniesieniu do MŚP dane finansowe oraz liczbę pracowników wszystkich partnerów w spółce joint venture należy traktować łącznie. Władze niemieckie wyjaśniają, że Komisja uzurpuje sobie w ten sposób prawo do wyłączenia całej kategorii przed­ siębiorstw (spółek joint venture) z zakresu stosowania wiążącej prawnie definicji MŚP i stosowania w odniesieniu do tej kategorii specjalnych kryteriów MŚP. Władze niemieckie kwestionują twierdzenie jakoby tego rodzaju uprawnienie mogło wynikać z orzecznictwa sądów europejskich wydanego na podstawie zalecenia w sprawie MŚP z 1996 r. lub dotychczasowej praktyki Komisji. 5.2. Trudności Sovello charakterystyczne dla MŚP

Władze niemieckie poinformowały, że umowa pożyczki dotycząca finansowania zewnętrznego została zawarta dopiero w dniu […] listopada 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.